- فروشگاه ندای سلامت با طبیعت نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا
نرم افزاهای طب سنتی گوشی های موبایل اندروید عضو خبرنامه تلگرام ما شوید اپلیکیشن رایگان کتاب جامع تحفه حکیم مومن اپلیکیشن رایگان واژه نامه مفردات طب سنتی دانلود اپلیکیشن های  اندروید گوشی  ندای سلامت
قابل توجه دوستداران طب سنتی ، سایت ندای سلامت با طبیعت در جهت گسترش فرهنگ طب سنتی و بالا بردن آگاهی عمومی نرم افزارهای مرتبط این دانش مفید راتقدیم میدارد تلفن همراه پشتیبانی نصب نرم افزار: 09123382295 تلگرام پشتیبانی بعداز نصب نرم افزار:https://telegram.me/nedayesa مهندس سید رحمت الله انصاری

نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا

نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا

نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینا
نسخه دوم
نسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .
فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب

فهر ست عناوین نرم افزار کتاب دوم


  • تدبیر داروسازی
  • مزاج مفردات داروئی
  • مفردات داروئی
  • لغت نامه طب سنتی

فهرست موضوعی مطالب عناوین نرم افزار کتاب دوم قانون در طب :
تدبیر داروسازی شامل موضوعات ذیل است .
الواح در باره ادويه مفرده
آميزش داروها
كاربرد مفردات داروئي در آرايش
شناسايي اعمال داروهاي ساده
داروي فشرنده(عاصِر)
تاثير عوامل خارجي بر دارو
داروي بادشكن(كاسِرُالرّيح)
داروي بادزا(مُنَفِّخ)
بندآورنده (مُسَدِّد)
داروي بازدارنده(رادِع)
داروي به هم آورنده (مُدُمَل)
داروي چرک آور (موسِخ للقروح)
داروي داغ گذار (كاوي)
ادويه مفرده
مسهل، معرق، مدر
داروي فاصله انداز (مُفَحَّج)
داروي گنداننده(مُعَفَّن)
داروي غليظ كننده (مُغَلَّظ)
داروي قَرحه آور (مُقَرَّح)
اثر دارو بر دمل ها و جوش ها
داروي گوارنده(هاضِم)
داروي گيرنده(قابِض)
داروي هموار كننده (مُمَلِّس)
در بيماري هاي مربوط به چشم
كاربرد دارودر اندام هاي دفعي
کاربرد دارو دردفع انواع سموم
كاربرد دارو در بيمار ي هاي ناحيه سر
بيمار ي هاي دستگاه تنفسي و سينه
كاربرد دارو در اندام هاي تغذيه
کاربرد دارو در انواع تب
داروي كشنده(جاذِب)
داروي خورنده(اَكال)
داروي خرد كننده (مُفَتَّت)
داروهاي خشكاننده )مُجَفِّف)
افعال و خواص مفردات داروئي
كوبيدن دارو
شرح كنش داروها
داروي كشنده(قاتِل)
داروي لغزاننده(مُزلِق)
لوايح ادويه مفرده
داروي سوزش دهنده (يذِع )
اثر داروي مفرد در مفاصل و ابزار مفاصل
داروهاي مرطوب كننده (مُرَطِّب)
داروهاي سردكننده(مُبَرِّد)
داروي بازكننده(مُفَتَّح)
مجاورت دارو با داروي ديگر
داروي پاره كننده (مُقَطِّع)
داروي توان بخش (مُقَوّي)
قانون در طب ابن سينا، كتاب دوم
داروي خارنده(مُحَكک)
داروي سرخ كننده (مُحَمَّر)
داروي مُهرگذار(خاتِم)
داروي لطافت بخش (ملَطِّف)
منجمد كردن دارو
برداشت داروهاي طبيعي و نگهداري آن ها
تِرياق و پادزهر
پختن دارو
داروي پوشاننده(مُغري)
داروي پوست كن (قاشِر)
داروي رساننده(مُنضِج)
داروي روياننده گوشت
سم
صفات داروها
شناسايي مزاج داروهاي مفرده از طريق قياس
شستن دارو
داروي شوينده(غَسّال)
داروي سست كننده (مُرخي)
سوزاندن دارو
داروي سوزنده(مُحرِق)
داروي تحليل برنده (محلل)
داروي تخدير كننده (مُخَدِّر)
تاثير دا رو ي مفرد در زخم ها و قَرحه ها
داروي زبري بخش (مُخَشَّن)
داروي زداينده(جالي)

2-مزاج مفردات داروئی شامل فهرست موضوعات ذیل است .
شناختن گرمي و سردي مفردات
شناخت مزاج مفردات از رنگ و بوي
قياس مزاج مفردات از اقسام مزه
قياس مزاج مفردات از انواع بي مزه
قياس مزاج مفردات از مزه هاي گرم
قياس مزاج مفردات از مزه هاي سرد
قياس مزاج مفردات از تاثير شيرين و چرب بر زبان
قياس مزاج مفردات از لذت شيريني از چيست ؟
قياس مزاج مفردات از سبب پيدايش شيرين و چرب
قياس مزاج مفردات از كنش تلخ و شور
قياس مزاج مفردات از كنش مزه تند و ترش
قياس مزاج مفردات از ساير كنش ها
قياس مزاج مفردات از آميختگي مزه ها
قياس مزاج مفردات از شناخت به وسيله رنگ
مزاج سست و جدايي ناپذير
انواع مزاج داروها
مزاج داروهاي مفرده
مزاج نيرومند
قواي مزاج داروها از راه آزمايش
شرط اول آزمايش قواي مزاج
شرط دوم آزمايش قواي مزاج
شرط سوم آزمايش قواي مزاج
شرط چهارم آزمايش قواي مزاج
شرط پنجم آزمايش قواي مزاج
شرط ششم آزمايش قواي مزاج
شرط هفتم آزمايش قواي مزاج
شناسايي مزاج از طريق قياس

3-مفردات داروئی شامل فهرست موضوعات ذیل است .

آبار
آبنوس
آبيل
آجر ، خشت ، انيته
آچين
آذان الفار ، مروش، چوه کني
آذربو،عرطنيثا
آذريون(گل آفتاب پرست)
آردتوله
آرغيس،پوست ريشه زرشک
آزاد درخت
آس
آس بري(مورد اسفرم)
آسيوس ، نمک چيني
اطريلال ، غازاباغي ، کاک چنگي
آلسن ، حشيشه النجات ، حشيشه السلحفات
آمليلس
انس النفس ، باشکاطامن
آب کمه
ابازير
ابراهيميه
ابريشم
ابرون ، هميشه بهار
ابزار
ابقر، شوره
ابن عرس ، راسو و موش خرما
ابوخلسا
ابوقانس(غاسول رومي)
ابوقسطس
ابهل،عرعر، سرو کوهي
اتان ، خر ماده
اتباطون
اترج ، ترنج ، بالنگ
اتنکن ، انجره
اتيس
اثل ، درخت گز
اثلق ، فنجنگشت ،ذوخمسه اجنحه ، اغنيس
اثمد ، سرمه ، انجن
اجاص ، آلو
احريض ، گل کافشه ، گل خسق ، رنگ زعفران ، کاجيره
احيون ، سر افعي
اخثاء البقر ، سرگين گاو
اخنينوس
اخرساج
اخيروس
ادرک ، آلوچه
اذارقي ، خانق الکلب ، کچله ، کچوله
اذارافيون ، زبدالبحر ، کف دريا
اذخر ، گورگياه ، کاه مکه ، گزنه دشتي
اراقو ، سيهک
اراک ، درخت مسواک
اربع واربعين ، هزارپا
ارجوان ، ارغوان
اردق ناقي ، قثاءالحمار
ارز ، برنج
اورز ، صنوبر صغير
ارضه ، موريانه
ارسطون
ارغاموني ، ماميثاي سرخ
ارقيطون
ارقطيون
ارمال وارمالک
ارمنين
ارنب بري ، خرگوش بياباني
ارنب بحري ، خرگوش دريائي
اژوسه، اروسه ، بانسه
اريد بريد
اسارون ، سرابيون ، تکر
اسد ، شير ، باکهه
اسدالعدس
اسرار
اسرنج (سرنج)
اسروزع
اسطراغاليس
اسطوخودوس ، استوقدوس
اسفاناخ ، اسفناج
اسفليناس
اسفنج ، ابرمرده
اسفندان
اسفيداج ، سفيدآب
اسفيداج الجصاصين ، سفيداب يزدي
اسفيدباج ، شوربا
اسقنقور، ريگ ماهي
اسقورديون ، موسير
اسقولوقتدريون ، زنگي دارو
اسقيل، عنصل، پياز موش، اِشقيل
اسکتو، سعد، حب الزلم
اسکنده
اسل ، کسراني
اسلنج، لحيه التيس، ذنب الخيل
اسودسالخ ، مار سياه است ، کالاناک
اشترغار ، خارشتري، اشترخار
اشخيص ، درخت کرم دانه
اشراس ، سريش
اشق، اشه
اشنان، علف شور ، حرض ،غاسول
اشنه ، واله، الک ـ دولک
اصابع الصفر ، کف مريم
اصابع فرعون
اصابع هرمس ، انگشتان اخمو
اصابع الاصوص
اصطرک ، استرک ، قره بوخور
اطراطيقوس ، شبيه الکواکب
اطرماله
اطريه
اظفارالطيب ، ناخن بويا ، ناخن پريان، ناخن خرس
اظفارالجن ، کرن پات
افاويه، ادويه خوشبو
افتيمون ، سس صغير
افربيون، آکل بنفشه ، قاتل بنفشه ، حافظ النحل
افسنتين ، مروه
عصير،افشرج ، آب ميوه
افعي، کله دم
افلنجه
افنيقون
افيقطس، شلجم ، شلغم
اثيمديون، افيميدون
افيوس
افيون ، شيره خشخاش ، ترياک
اقاقيا ، عصاره قرط ، اکاکيا
اقحوان ، بابونه، گاوچشم
اقسون ، کنگرفرنگي بياباني
اقط ، کشک
اقليميا(سرباره کوره طلا)
اکارع، پاچه
اکتمکت ، سنگ عقاب
اِکليل الملِک ، شاه افسر ، ناخنک
اکليل الجبل ، اکليل کوهي
درخت الب
النج ، اهل
الوسن، الوسون، لوبياي مصري
الومالي
الوين
اليه ، دنبه
اماريطن
امبربارس
امدريان
امرود (گلابي)
امژه
امسوخ، انابيب
امعاء ، روده
ام غيلان، مغِيلان
املج، آمله
امل بيد ، قره تاج ، ام الکلب
امل کچائي
ام وجع الکبد
اناغالس ، اناغلس ، اناکير
اناغورس ، خرنوب الخنزير
انبج ، انبه
انتله ، جدوار اندلسي ، نربسي
انثليس
انجبار
انجدان، انگدان، آنغوزه
انجره ، گزنه ، هرتيکه
انجير آدم
اندروصارون ، فيلس و فاس
انداهمان
اندروطاليس، کلنج، ملاج
اندروطون
انزروت ، کنجده، کحل کرماني، کحل فارسي
انسان
انغرا
انف العجل
انفحه ، انفجه ،پنيرمايه
انکول و اکول
انکيز ، خاواني
انناس ، آناناس
انوطيلون ، اوبوطيلون
انيسون، باديان رومي
اوافيوس
اوز ، غاز ، مرغابي
اوسبيد ، نيلوفر هندي
اوفيموبذاس ، لسيعه
اونوما ، مسقط الاجنه
اونومالي، امالي، اورمالِي، عسل داود
اونيا
اومالي و اورمالي
اهال
اهليلج ، هليله
اهليلج كابلي، هليله كابلي
اهليج اصفر، هليله زرد
اهليج اسود، هليله سياه
اهليلج چيني
ايارانوطاني ، ارسطايون
ايثوليس
ايدمامير ، داخج
ايديغون
ايذااريذا
ايرفارون
ايرسا ،ريشه سوسن آسمانگون
ايمارانوطالي ، عشبه مکرمه ، زيتونيه
ايل، گوزن، گاوکوهي
بابونج ، بابونه
بادآورد ، کنگر سفيد ، شوکه البيضاء ، لوفينيقي، ساناجور
بادرنجبويه ، بادرنگبويه
بادروج، باذروج ، ريحان کوهي
بادزهر ، حجر السم ، ترياق
بادزهر قنفذي
بادزهرمعدني ، بادزهر کاني ، زهر مهره
بادنجان ، مغدو ، غدو ، بيکن
بادنجان بري ، بهتکتايي ، بهرتا ،کفيشون
باديان خطائي
بارزد ، باريجه ، قاسني ، بريجا
بارود، باروت
باريلوماين ، فلوماين
باز، بازي
باشق ، باشه ، صقر ، جره
باقلا
باقلاي قبطي ، باقلاي نبطي
پالسه
پاکر
پالک جوهي
بالنکو
باميه
ببغا ، طوطي
ببر
پپيته
پپيهه
بخورالاکراد ، ، بربطوره ، اندراسيون
بخورالسودان
بخورمريم ، جرالمشايخ ، بولف
پخته جوش
بدسغان ، نيلوفرصحرائي ، بداشقان
بدهل
بژ
بردي ، پاپيروس ، پيزر ، کوندل
پرسياوشان ، برسياوشان
برسيان ، برسيانا
برطانيقي
برک ، پوست درخت
برگگ شيرازي
برنجاسف
برم
برنگ کابلي
برنوف ـ شابانج ، شابانک
برواق
برواني ، عبروس ، اسقوانس
برهتا
بريامصري
برياله
بزرقطونا ، اسفرزه ، اسبغل
بزغنج ، بزغند
بزرکتان ، بزرک
بسباسه ، جاوتري، بزباز
بستان افروز
بستياج ، خلال متکا، سدي
بسد ، بدل مرجان
بسر و بلح ، خرماي کال
بسفايج ، بسبايج ، بسپايک
بشام
بشنين ، عرايس النيل
بصاق
بط ، اردک
بطارخ ، تخم ماهي
بطم ، بنه ، حبه الخضرا
بطيخ ، خربزه
بطيخ هندي ، هندوانه
بعرالحيوان ، پشک حيوانات
بغرا
بغل، استر
بق، پشه
بقثوفرتن
بقر، گاو
بقرالوحش ، گوزن
بقس ، شمشاد
بقلة الحمقاء ، خرفه
بقله يماني ، سفيد مرز
بقله حامض ، تره خراساني ، ساق ترشک، ساک چوکه
بقله البراري ، بقله الرمل
بقله الرماه
بقله الاوجاع ، اقاقاليا ، توجره
بقم
بکا
بکچي ، بابچي
بکن
بکمون ، عرفج
بکهرينده
بلادر ، حب الفهم، حب القلب
بل ، خيار هند
بلاس ، بلاس، دهاک ، تيسو
پلاس بابره
بلاسنطور ، شجره النبي ، شجره مباركه
بلبل هزاردستان
بلبوس ، موسير
بلح ،غوره خرما
بلخته
بلخيه ، بيد مشک
بلسان ، بشام
بلسکي ، مصفي الرعاة ، صيدلانيه
بلغار ، بودار
بلور
بلوط
بلوط الارض
بلوطي، کجي ، کهجور
بلول
بليلج ، بليله ، بليلخ
بنات وردان ،کرم سرخ
بندا ، خرفطان
بندال
بندق ، فندق
بندق هندي ، ريتهه ، رته ، اطموط
بنج ، بنگ ، حشيش
بنطافلن ، ذوخمسه اوراق ، پنجنگشت
بنفسج ، بنفشه
بنقه ، مشو
بنک ، تراشه خار مغيلان
بن ، قهوه
بنستکي
بنياله
بورق، بوره فارسي
بوزيدان
بوش دربندي
بول (شاش)
بول الابل
بولامونيون
بولسري
بونيون
پوئي
بهمن ابيض
بهمي
پهکرمول
بهنکره
بهوئي انوله ، آمله زميني
پيارانگا
پيپل
بيخ زرين گياه
بيسم
بيش
بيش موش بوحا
بيض ، تخم پرندگان
بيل (پيل)
تانبول ، فلفل هندي
تار
تال مکهارا
تبن ، کاه
تدرج، تدرو، قرقاول، تورنگ
تراب ، خاک
نراب المربعات ، خاک چهارراه
تراب الصيدا ، خاک صيدا
تراب الشارده ، خاک شارده
تربد
ترمس(لوبيا گرگي)
ترنجبين
تشميزج ، تشميزج، چشمزک
تفاح (سيب)
تمر ، خرما
تمرهندي
تمساح
ماهي تن
تنباکو
تنروخطائي ، شاه سيني
تنکار (براکس)
تنين بحري(اژدهاي دريائي)
توابل(ادويه يابسه)
توت
توتيا
تودري (قدومه)
تورئي
تهکار
تين (انجير)
تيواج ، پوست زبان گنجشک
ثافسيا ، تفسيا ، شيره فيجن كوهي
ثجير ، روغن هسته انگور ،آب انگور
ثريد ، تليت ، تريت
ثعلب ، روباه
ثقل، دُرد ، ته نشين
ثلج ، برف
ثلج صيني ، حجر اسيو س ، نمک دريايي
ثمام ، بازميل ، زراواش
ثمره الاثل ، بارکز، کزبار
ثمره الطرفا ، گزمازج
ثمنش
ثوم ، سير
ثومون(تخم زرداب)
ثيل (فريز)
جارالنهر
جام بهل ، انبه
جام کهاس ، چام گهاس
جاموس ، گاوميش ، بهنيس
جامون
جاورس ، گاورس ، ارزن ، باجرا
جاوشير ، جواشير ، کوشير ، جاحوشي
جاول منکري
چاي خطائي ، جاي خطائي
جبره ، اولسطيون
جبسين ، سنگ گچ
جبن ، پنير
جبلاهنگ ، جبرآهنگ ، زردخار
جثجاث ، برديسيون
جدوار ، ساطريوس ، زدوار ، ماه پروين
جراد ، ملخ
جرادالبحر، ملخ دريائي
جرجير ، ترتيزک آبي
جرجيرالماء ، قره العين
جرميلک ، نبات ازار
چرونجي ، جرونجي
جري ، مارماهي
جزر ، زردک ، کاجر
جزع
جعده ، مريم نخودي کوهي ، فوليون
جغد ، بوم
جفت آفريد
جکي ، چکّي ، کتهل
جکوتره ، چكوتره
جکوند ، پنوار
جلاب ، گلاب
جلابا ، چلاپا
جلد ، پوست
جلنار ، گل نار
جلنجبين ، گلنگبين
حب الصنوبر کبار، جلوز، چلغوزه
جليد ، تگرگ ، اوله
جمار ، پنيرخرما
جمجم ، گزرموشان
جمد ، يخ
جمست
جمل ، ابل ، شتر
جمهوري
جنبا ، چنپا
جندبادستر ، آش بچگان
جنطيانا ، جنتيانا ، کف الذئب
چوب چيني ، بيخ چيني
چوب چيني خطائي
جوز ، گردو
جوزابه ، اوماج
جوزارقم
جوزبوا ، بسباسه
جوزجندم ، گلسنگ
جوزالخمس
جوزالزنج
جوزالسرو ، بار سرو
جوزالشرک ، تين الفيل ، جوزالحبشه
جوزالعبهر
جوزالقطات ، جوز البري
جوزالقي ، مين پهل
جوزالکوثل ، اقراص الملک
جوزماثل ، تاتوله
جوشيصا ، جوساني ، پلاخوار
جونلائي ، چونلائي
جينت
جيدار
جيکلک ، توت فرنگي
حااقطي ، سبوقه
حاج ، خارشتر
حاشا ، آويشم
حاسيس ، حاشيش ، حسن يوسف
حاماسوقي
حباب
حباحب ، کرم شب تاب
حبارا ، هوبره ، توغدري ، چرز
حبحبو
حبرج
حب البان
حب بلسان
حب الخضرا ، چاتلانقوش
حب الراسن ، زبيب الجبل ، زبيب بري ، اسطاقندمااغريا
حب الريباس
حب الزلم ، سعدسلطاني
حب السمنه ، نقل خواجه
حب العزيز
حب القلت
حب الکلي ، حب اناغورس
حب المحلب(پيوند مريم)
حب المنسم
حب النيل ، تخم نيلوفر
حبق
حجر (سنگ)
حجرالابيض
حجرالاحمر
حجرارمني
حجرالاساکفه ، سنگ کفش دوزان
حجرالاسفنج ، سنگ اسپنگ
حجرالاعرابي ، شکر سنگ ، سنگ زخم
حجرالافروج ، سنگ افردي
حجرالافريقي
حجرالاناغاطس
حجرالايل
حجرالابارقي
حجرالبحري
حجرالبحيره
حجرالبرم
حجرالبسر
حجراليشب
حجرالبقر ، خرزة البقر ، کاي روهن
حجرالبلور
حجرالبولس
حجرالحبشي
حجرالحمام
حجرالحوت
حجرالحيه
حجرالخزامي
حجرالخزفي
حجرالخطاطيف
حجرالخمار
حجرالديک
حجرالرحي
حجرالرخام
حجرالزيره
حجرالسلوان
حجرالسطريط
حجرالسمک
حجرعسلي
حجرالغاغاطيس
حجرالفتيله
حجرالفلفل
حجرالقبطي
حجرالقمر
حجرالقيشور
حجرالکرک
حجرالکلب
حجرالکلي
حجرالبني
حجراللوقواعرافس
حجرالمثانه
حجرالمحک
حجرالمسن
حجرالمشقق
حجرالمغناطيس(آهن ربا)
حجرالمنفي
حجرالنار ، سنگ چقماق
حجرالنمر
حجرالهندي
حجراليهود
حداه ، غليواج ، کورکوره ، چلقان
حديد ، آهن
حدق ، بادنجان
حربت
حرباء ، آفتاب پرست
حردون ، بزمجه
حرشف ، کنگر
حرف ، تخم ترتيزک بياباني
حرف ابيض ، اسفندان سفيد
حرف البابلي ، کله تره ، خاصتره
حرف السطوح
حرف الماء ، قردامومن ، سيسنبريون
حرف المشرقي
حرمل ، اسفند
حرمله
حز ، خاک سنگ دار
حزاء ، ديناررويه ، اناريچه
حزاء بري ، كوخر
حزارالصخر
حزنبل ، کف الدابه ، کف النسر، مربافلن
حسک ، خسک ، سه كوهک ، خارخسک
حسل ، حسمي
حسو ، حريره
حشيشه البراغيث ، قسمي از دوقس
حشيشه الداخس ، فارفوخيا
حشيشه الزجاج ، گوش موش ، گياه آبگينه
حشيشه العلق ، خنيس
حشيشه المعدن ، ريش سمندر
حصات ، سنگ ريزه ، شن
حصرم ، غوره انگور
حصي لبان الجاوي ، حسن لبه
حضض ، شيره فيل زهره
حضض هندي
حلاب
حلبه ، شنبليله
حلبيب ، سورنجان هندي
حلبوب
حلتيت ، شيره اَنگدان
حلزون
حلف ، پيزر
حلق
حماحم ، لاله خطايي
حمار (خر، الاغ)
حمارالوحش ، گورخر
حماض ، ترشک
حمام ، كبوتر
حماما ، هل
حمص ، نخود
حناء ، ارقان ، فقوليون ، مهندي
حندقوفي ، شبدر
حنطه ، گندم
حنظل ، شرنگ ، هندوانه ابوجهل
حواصل
حوررومي
حيه (مار)
حيس ، چنگمال
خاماسوقي ، انجير زميني
خانق الذئب ، تاج الملوک
خانق الکلب(کچوله)
خانق النمر
خبازي ، پنيرک ، خطمي
خبز (نان)
خبزالحواري ، نان بدون سبوس
خبزالخشکار ، نان سبوس دار
خبزالسميد ، نان بدون سبوس
خبزالطابق ، نان ساجي
خبزالطابون ، نان کسمه
خبزالفرني ، نان کماج
خبث(سرباره آلياژ)
خبث الحديد(زنگ آهن)
خبث الذهب(سرباره طلا)
خبث الرصاص(سرباره قلعي)
خبث الفضه ، سرباره نقره
خبث النحاس ، سرباره مس
خبه ، خاکشي، شفترک
خبيص البيض ، خاگينه
خثا ، سرگين گاو
خثو
خراطين(کرم سرخ)
خرامقان
خريق ابيض
خريق اسود
خردل
خرقطان
خرم ، مريحه
خرنوب (بيدانجير)
خروع (کرچک)
خرموش ، کهوس
خزامي ، شب انبوي ، شب بوي
خز (قز)
خزف (سفال)
خس (کاهو)
خس خشبو
خشخاش (بري و سفيد و سياه)
خشخاش بري ، خشخاش سياه
خشخاش منثور
خشخاش زبدي
خشخاش مقرن
خشاب ، آب مطبوخ ميوه ها
خشکنجبين ، عسل خشک ، خشک انگبين
خشک نان
خصيه ، خايه
خصي الثعلب
خصي الديک
خصي الکلب
خصي الايل
خصي العجاجيل
خطاف (پرستو)
خطمي ، خيرو
خفاش ، شب پره
خل ، سرکه
خلاف ، بيد بياباني
خلاف البلخي ، بيد مشک
خلد ، موش كور
خلر ، جلبان
خلنج
خمان ، رقعا ، اقطي
خماهان ، خماهين ، صندل حديدي
خمر ، شراب انگوري
خمير ، خميرمايه
خنثي ، نوعي سريش
خندروس ، بلال
خنديقون
خندريلي ، نوعي کاسني بري
خنزير ، خوک، خوک وحشي ، گراز
خنفسا ، جعل ، خزوک ، کهروله
خوخ ، شفتالو
خوص ، برگ درخت خرما
خولنجان ، خسرودارو ، خاولنجان
خيارچنبر ، خيار شنگ
خيري ، شب بوي
خيزران ، خزران ، بيت
دادي ، جوجادو
دارصيني ، دارچين
دارشيشعان ، قندول ، عودالبرق
دارفلفل ، فلفل دراز
دارهلد ، دارچوبه
دانج ابروج ، دانگ افزونک ، انجکک
دانک
دباء ، کدوي رومي
دب ، خرس
دبس ، دوشاب ، شيره
دبق ، داروش
دبيداريا
دج ، کبک دري
دجاج و ديک(مرغ و خروس)
دخان ، دود
دخان القوارير ، دوده شيشه
دخان الکندر ، دوده کندر
دخن ، ارزن
دراج ، کهير
درداب ، دستنبويه
دردار(درخت پشه)
دروبطارس ، سرخس نر
دروفينون ، زيتونيه
دردي ، ته نشين
دردي الخل ، رسوب سرکه
درونج ، درونه
درياس
ميوه دريان
دفلي ، خرزهره
دلب ، چنار
دلبوث ، بيخ سوسن ، سيف الغراب
دلدل ، خارپشت
دلفين ، خوک ماهي
دلق ، دله
دليک ، ثمر گل سرخ صحرائي
دم (خون)
دم الاخوين ، خون سياوشان
دمادم ، لوبياي هندي
دماغ ، مغز
دمعه الشجر ، صمغ لبلاب
دميا ، ماهي سيسبا
دند ، حب السلاطين
دوايا اغريا ، قصب جبلي
دوپ ، علف مرغ
دوادم ، صمغ سرخ
دود البقل ، کرم سبزه
دود الحرير ، کرم ابريشم
دود خشب الصنوبر ، کرم درخت کاج
دود الخل ، کرم سركه
دود الزبل ، کرم سرگين و مزبله
دوسر
دوقس
دوقو ، بدران
دهن ، روغن
دهن البلسان ، روغن بلسان
دهن الکرجن ، روعن درخت کرجن
دهنج
دهماسا
ديفروجس
ديک برديک ، مرگ موش عملي
دينساقوس
ديودار ، صنوبر هندي
ذاقني الاسكندراني ، غار اسکندراني
ذاقنويداس
ذباب (مگس)
ذبل ، پوست سلحفاه ، سنگ پشت هندي
ذراريح (الاکلنگ)
ذرت ، جوار
ذرق ، حندقوقا ، شبدر
ذنب الخيل ، دم اسب ، شنگ چمني
ذنب الخروف
ذنب السبع
ذنب العقرب
ذنب القط
ذنب الفار
ذهب (طلا)
ذئب (گرگ)
راتيانج ، صمغ صنوبر ، رشينه
رازقي ، گل راي بيل
رازيانج ، رازيانه
رازيانه بري
راسن (سوسن كوهي)
رامک
راوند ، ريوند، ريوند چيني
راي بيل
ربيثا
رتم
رتيلا ، انجورک ، دلمه ، خايه گيرک ، خايه گزک ، مکر ي
رجل الغراب(کلاغ پا،غازياني)
رخبين ، ترف ، رحبين
رخمه ، لاشخور
ردونتي
رساطون
رييتاع
رسميليوس ، دخان الضرو ، دود ضرو
رسکپور
رصاص ، ارزير، سرب
رصاص الاسود ، سرب سياه
رطب ، خرماي تر
رطبه ، يونجه ، اسپست باغي تازه
رعاد
رعي الابل، شکرتيغال
رعي الحمار
رعي الحمام ، گاومشنگ ، فارسطاريون
رقعه
رقعه يماني
رماد ، خاکستر
رمان (انار)
رمان خامض ، انار ترش
"انار بياباني
، رمان بري(انار مض)"
رمان مز ، انار ميخوش
رمث
رمل ، ريگ روان ، ماسه
رم رام ، قرطم بري
رند ، غار، صندل
رئوس (کله و پاچه)
رواصير ، بوراني
روبيان (ميگو)
روذااريذا
روسختج ، روي سوخته ، راسخت
روي توتيا
رهشي ، ارده
ريباس (ريواس)
ريه ، شش ، جگر سفيد
ريه البحري
ريحان ، شاهسفرم، نازبو
ريحان سليماني
ريحان الکافور، ريحان يهودي ، شجر الکافو ر
ريش ، پر مرغ ، پر طيور
زاج
زاج سفيد
زاج احمر
زاج سبز(قلقند)
زاج اصفر، زاج زرد، قلقطار
زاج الاساکفه
زاج المقطر
زاج الجامد
زاج المطبوخ
زباد ، گربه زباد
زبد (کره)
زبدالبحر(کف دريا)
زبدالبورق(کف بوره)
زبرجد
زبزب ، خوک ره
زبيب (مويز)
زبيب الجبل ، مويزک ، مويزج
زبل (مدفوع)
زجاج (شيشه)
زراوند ، سراوند
زراوند مدحرج ، نخود الوندي
زرنب ، سرخدار، رجل الجراد
زرنباد(زنجَبيل بياباني)
زرافه
زرزور ، سار
زرنيخ ، آرسنيک
زرير ، اسفرک
زريق
زرين درخت
زعرور ، کيل ، کويج، زالزالک
زعفران ، کرکم ، لرکيما س ، کيسر
زعفران الحديد
زفت رومي
زفت بحري
زفت الرطب ، قطران
زفت يابس
زقال ، قرانيا ، زغال اخته
زقوم ، سنجد تلخ
زلابيه
زلايف الملوک(زلف عروسان )
زمج ، چرغ ، اوتلکو
زمجائي
زمرد
زمور
زنبا
زنجار (زنگار)
زنجبيل
زنجبيل الکلاب(فلفلک)
زنجفر
زنبق(سوسن آزاد)
زنبور
زوان (چچم)
زوفاي يابس(حسل)
زوفاء الرطب(سنگل)
زهره الملح
زهره النحاس
زهره(قرنفل شامي)
زيبق (جيوه)
زيتون (بري و بستاني و جبلي)
زيتون الماء
زيت(روغن زيتون)
زيتار
زيت السودان
زيرباج
درخت ساج
ساداوران
ساذج ، پتر ، تيزپات
ساکودانه
سالامندرا
سامان ، ـ پيرز
سام ابرص(مارمولک)
سنگ(سبج ، شوق ، شبق)
سپستان
ماهي سپيه
سخار
"سخاله، براده ،
سونش ""
سذاب ، فيجن
سداب بري
سدر ، کنار
سراج القطرب ، گياه درخشند در شب
سرخس ، بطارس ، جماز
سرس ، درخت زكريا
سرطان نهري(خرچنگ رودخانه )
سرطان بحري(خرچنگ دريايي)
سرنجي
درخت سرو
سرهنچي
سرپهونكه
سراج القطرب ، حباحب ، کرم شب تاب
سراج القطريل ، يبروج الصنم ، مردم گياه
سطاخينس
سطاريون ، گل عقرب ، برابران
سطراطيوطس
سطرونيون (چوبک)
سعد ، مشک زمين
سعدان
سعوط ، عودالعطاس
سفاديکس
سفرجل ، به ، حيوا، قودونياميلا
سفيدوليون
سقمونيا ، محموده
سقولوقندريا
سک چيني ، عصاره آمله
سک المسک
سکباج
سکبينج ، سكبينه
سکر (شکر)
سکر العشر، گز انگبين ، استبرک
سکرجه
سکوه
سلاجيت
سلاحه
سلت ، جو برهنه
سلخ الحيه(پوست مار)
سلحفاه (لاک پشت)
سلدانيون
سلق ، چغندر ، برگ چغندر
سلوي
سليخه(دارچين ختائي)
سليماني (دارالشکنه)
سماق
سماق الدباغين
سماني ، وشم ، بلدرچين
سمسم (کنجد)
سمقوطن ، سومقوطون، سوموقوطن
سمک (ماهي)
سمکه رعاده (لرز ماهي)
سمکه صيداء ، ماهي صيداء
سمن ، روغن
سمندر ، سالامندرا
سمور
سميرا
سمين ، چربي
سنامکي
سنبادج ، سنگ سنباده
سنبل
سنبل رومي
سنبل جبلي
سنبل فارسي
سنبل اقليطي
سنبوسه
سنجاب
سندروس
سنديريطس
سنگسبويه ، تخم چکوند ، سنجسبويه
سنکهارا ، جيلان ، جيلا
سنکهيا
سنور ، گربه
سنه متر ، نخود طلايي رنگ
سوداني ، دارکو ، داربر ، سازج ، دارمک
سورنجان ، بربري
سوس(شيرين بيان)
سوسن ، سوماني
سوفال
سولان
سويق ، قاووت
سويقيه
سهجنه ، سرکوه ، سي کوه
سينبل
سيو (سيب)
سيسارون
سيسبان ، بزر پنج انگشت
ماهي سيسبا ، زبان دريا
سيساليوس ، کاشم
سيسنبر، سوسنبر، نمام
شادنج (شادنه)
شاطل ، روشنک
شارف
شاهترج (شاهتره)
شاهسفرم ، شاهسپرم ، سلطان الرياحين ، ريحان مطلق
شاه صيني
شاهبانک(شاه بانج)
شاض
شب(زاج بلوري)
شبث، شبت، شويد
شبرم (گاوكشک)
شبه(روي توتيا)
شبيبي ، بيخ شوکران ، بيخ تفت
شث
شجره ابي مالک ، فلوماين
شجره الراهب
شجره مريم ، نبات بخور مريم
شجره ابراهيم ، ام غيلان، ، پنج انگشت
شحرور ، قراطارخ ، غوغار، توکاور
شحم (پيه)
شراب مروق
شربين ، شرهي
"شراب(
آشاميدني)"
شريفه ، کاج ، اسيتاپهل
ششريت
شطيبه
شعر (مو)
شعرالجياد
شعرالغول (شعرالجن)
شعير ، شلت ، جو
شفنين البري ، بوتيمار
شفنين بحري ، ساکوچ
شقاقل
شقايق ، لاله، شقايق النعمان
شقراق ، سبز قبا ، کراکر
شکاعي(کنگر خر)
شكر تيغان، تيهال
شک ، زرنيخ سفيد، مرگ موش کاني
شکرقند
شل ، به هندي ، سفرجل هندي
شلغم (شَلجَم)
شليل
شمع (موم)
شند ، از عطرها
شواء ، کباب ، برياني
شواصرا ، مشک چوپان
شوحط
شوکران ، بيخ تفت
شوندر ، چغندر
شونيز (سياه دانه)
شيبه ، اشنه بستاني ، ريحان کرماني ، حبق کرماني
شيح (درمنه)
شيح البحري ، سنگ پشت دريائي
شيرخشت
شيرسته ، سرکه شيرين
شيطرج ، شيترک ، مسواک الراعي ، خينو س ، فاغوش، خامشه
شيرزق
شيلم (شلمک)
صابون
صاصفراس ، ساسافراس
صاصلي ، ارتينوس غالا
صامريوما ، لاجورديه ، لجالو
صاب (قثاء الحمار)
صبر (الوا)
صبي ، عصاره سناي مکي
صحناه ، صِحنات ، ماهيابه
صدف
صدف البواسير
صدف الفرفير
صريمه الجدي ، سلطان الجبل
صرد ، سبزکرا ، ترنشک اورکاک
صرصر ، جيرجيرک
صعتر ، ايشن ، اوشن، اويشم
صغراغول ، صفراغون ، دم جنبانک
صل(مار باريک زرد)
صمغ ، ازدو ، کوند
صمغ البلاط
صمغ الداميثا
صندل ، سند ل
صن الوبر
صنوبر (کاج)
صوف (پشم)
صوف البحر ، پشم دريائي
ضان (گوسفند)
ضب (سوسمار)
ضبع عرجا(کفتار)
ضجاج
ضرو ، درخت کلنکور، حسن لبه
ضريع، شيرق
ضرع (پستان)
ضغيوس ، سقچه
ضفدع،غوک ، وزغ
ضيمران ، ريحان
طاليسفر ، نبق هندي
طاليقون ، مس رست
طاووس
طباشير ، تباشير
طباق
طحال
طحلب ، جل وزع ، جلبک
طخشيقون
طراثيث ، گل جاليز
طراشنه ، جعفريه
طراغثون
طراغين
طراغيون
طرخون ، ترخون
طرفاء ، گز
طريخ ، بتارخ
طرفريدوس
طرفولس
طريفان
طريقوليون
طفشيل ، عدسي
طلح
طلع ، بهار خرما
طلاء ، تلک ، ابرک
طلق ، تلگ ، کوکب الار ض ، عرق العروس
طيرانه
طين مطلق
طين الابيض ، خاک سفيد
طين الاحمر ، خاک سرخ يزدي
طين الاخضر ، خاک سبز
طين ارمني ، خاک ارمني
طين الصنم ، خاک صنم
طين اقريطس ، خاک اقريطس
طين اندلسي ، خاک اندلسي
طين جلود ، خاک جلود
طين حر ، خاک رسک
طين الحکمه ، خاک حکمت
طين خراساني ، خاک خراساني
طين داغستاني ، خاک داغستاني
طين دقوقي ، خاک دقوقي
طين رومي ، خاک رومي
طين شاموس ، خاک شاموس
طين صوفي ، خاک صوفي
طين فارسي ، گل سرشوي
طين قيموليا ، خاک قيموليا
طين قبرسي ، خاک قبرسي
طين الکرم ، خاک تاک
طين مختوم ، خاک مختوم
طين مصر ، خاک مصر
طين جزيره مصطكي ، خاک حيوش
طين مدينه ، خاک مدينه
طين الملقاني ، خاک الملقاني
طيهوج ، تيهو ، فرفور
ظبي ، غزال
ظفره
ظفرالقط
ظفرقطورا
ظلف (سم)
ظيان، ياسمين بري ، ياس سفيد
عاقرقرحا ، اککرا
عاج
عاقول ، شوکه الجمال
عبيثران ، شجره مريم، داونه مروا
عبهر، نرجس
عثق
عجه ، خاگينه ، کوکو
عدس ، نشک ، مرجومک
عدس الماء ، خرء الضفادع
عرعر(سرو کوهي)
عرق
عرن (يوفاريقون)
عروق الصباغين، زردچوبه
عروق الصفر، حشيشه الصفرا،زردچوبه ، هلدي
عسل النحل(انگبين)
عشبه مغربيه ، عشبه النار
عشر، استبرک
عشرق ، قرحا
عشقه ، اخفاک، تال شا
"عصفور ، گنجشک ،چغوک ، پنجشک
، چغوک"
عصي الراعي ،هفت بند
عصب
عصفر، کاجيره
عصارات
عضل
عظائه ، عظاه سمندر
عظم ، استخوان
عفص ، مازو
عقاب ، اله ، الوه
عقرب (کژدم)
عقرب بحري ، کژدم دريائي
عقعق ، علاجاره
عقيق
عكبر ، برموم
عکر،رسوب روغن ها
عکرب ، کنگر بياباني
عکنه ، نوع دقيق سورنجان
" بلال، ذرت
علس ، گندم مكه"
علق ، زلو ، ديوچه ، زالو
علک، خاييدني ،جويدني
علک البطم ، سقز
علک الانباط ، صمغ درخت پسته
عليق، تمشک
عليق الكلب ، عليق القدس ، درخت سه گل
عناب
عنب (انگور)
عنب الثعلب(تاجريزي)
عنب الدب ، مرداراغاجي ، بارشين
عنب الحيه
عنبر
عنقود
عنکبوت ، تارتنک
عنم ، گلنار ، دارواش
عود(هشت دهان)
عودبلسان
عودالحيه
عودالعطاس
عودالقرح
عوداليسر
عودالصليب (گل صدتوماني)
عوسج ، ديوخار
عينون ، کحلا ، کحدان، سليس
عيوان
عين الديک ، چشم خروس
عيون ،چشم گوسفند
عين البقر
غار ، باهشتان ، انيمووسقليموس
غاريقون، قارچ درختي
غاز ، مرغابي وحشي
غاغالس
غافث، مشکانيه
غاليون (عاليون)
غالمون
غاليه
غبارالرحي ، ـ گردآسيا
غبيراء ، سنجد
غذاف ، نوعي از کلاغ کوچک
غراب ، کلاغ
غرب ، پده ، وزک
غري ، سريشم
غري الجلود ، سريشم حيواني
غري السمک ، سريشم ماهي
" غري الجبن ، سريشم پنير ،
چسب چوب"
غزال ، آهو ، جيران
غضارالصيني ، کاسه چيني
غلقي
"غنم ،
گوسفند ""
غوتاغنبا ، كمركوت ، عصاره ريوند
قارچ غوشنه(روشنگ)
فاخته ، کوکو
فادزهر
فاذخ ، بندق هندي ، حجرالسم
فار، موش
فاره المسک ، آهوي مسک ، راسو
فاسي ، اندروصارون
فاشرا ، فاسرا، هزارگوشان
فاشرستين، هزارچشان
فاط ، فطيلامج
فاغره ، فاخره
فالبرنس ، فالي بورس
فالنجيقن ، رتيلا ، فالنجيطس ، لوقاقينس
فالوذج ، فالوده شيرازي
فانيذ ، پانيد ، قند
فاوانيا ، فاوينا ، عودالصليب
فاغيه ، شکوفه حنا، بيخ حنا
فتائل ، شافه ، شياف
فتائل الرهبان ، زنجبيله
فتيت ، نان گندم خشک خرد کرده
فجل ، ترب
"فجل با عشيقي، فجل شامي ،
ترب شامي"
فراخ ، جوجه
فراسيون، افنان سر، كورار
فرس، اسب
فرفيون ، ابربيو ن
فرميوس
فلنجمشک
فرخار
فرشه
فسافس (ساس)
فستق (پسته)
فشاغ ، سرم
فضه (نقره)
فطر (قارچ)
فطرساليون ، کرفس کوهي ، کرفس صخري ، کرفس ماقدوني
فقع
فقاع ، شراب
فقاح ، شکوفه
فقاح الکرم ، شکوفه انگور
فقاح الملح
فل (نيلوفر)
فلز، مس سفيد ، سفيد روي
فلفل (پلپل)
فلفل السودان
فلفل الماء
فلفل مويه ، پيپلامول ، بيخ دارفلفل
فنجيون
فنک ، دله ، قرقاس
فو، شيستره ، بيخ سنبل ، چهال کري
فوذنج ، پودنه بياباني و کوهي وروخانه اي
فودنج نهري ، پودنه بستاني
فوذج
فوفل ، سپاري
فوه الصباغين ، روناس
فهد ، يوزپلنگ
فيروزج، پيروزه ، فيروزه
فيل، پيل ، هاتي و هتهي ، گج
فيلجوش ، فيل گوش
فيل زهرج ، پيل زهره
قاتل الکلب ، کشنده سگ
قار ، قير
قاطانيقي
قاقانيا ، بقله الاوجاع
قاقله کبار، هل سياه
قاقله صغار، هل سبز،خير بوا
قاقلي، کاکل ، کاکسر، شابانک
قاقم
قانصه ، سنگدان
قاوند
قبج ، کبک ، قج
قتاد ، گون
قثاء (خيارچنبر)
قثاءالحمار(سيماهنگ، خيارالاغ)
قثد(خيار بالنگ)
قديد ، مواد غذائي خشک شده
قراد ، کنه
قراصيا ، آلبالو
قراطارغوين
قراطن ، ماءالعسل
قراطاط
قره العين ، جرجيرالماء ، کرفس الماء
قرد ، کني ، بوزينه ، ميمون
قردمانا ، کرويا ، تخم توخره
قرصعنه ، حافظ النحل
قرطاس، کاغذ
قرط ، شبدارو ، شبدر
قرطم ، تخم کافشه ، کاجيره
قرطمان (هرطمان)
قرظ ، بزغند ، کرت
قرع ، کدو
قرع المر ، کدوي تلخ
قرفه الدارصيني(پوسته دارچين)
قرقمان
قرقومعما ، رسوب روغن زغفران
قرمز ، دودالصباغين ، کرم رنگ ريزان
قرن(شاخ حيوانات)
قرنفل (ميخک)
قرنفل بستاني
‌قرنفل شامي
قرون السنبل
قريس
قريص ، گزنه
قزاح ، کمه ، کماه
قس، لبلاب بي ثمر
قسب ، خرماي زرد كوچک
قسط (کوشنه)
قسطرون ، برطانيقي ، رسماريتا
قشارکندر
قشر
قشمش ، کشمش
قصاص
قصب (ني)
قصب الزريره(ني نها وندي)
قصب السکر(نيشکر)
قضاعه، سگ آبي ماده
قطا (سنگخوارک)
قطاب ، سنبوسه
قطايف ، رشته خطائي
قطف(اسفناج رومي)
قطف بحري
قطلب ، قوماريس ، قاتل ابيه
قطن ، پنبه
قعنب ، ناخن باز
قعبل ، سقراطيون
قفر ، قار ، عرق الجبال ، موميايي
قفراليهود
قلي (قليا)
قلانش
قلب ، دل
گياه قلب ، کاسرالحجر ، سنگسبويه
قلت ، ماش هندي
قلسوفوديون
قلفونيا ، زنگ باري
قلقاس ، گوش فيل ، قلقاسي
قلقديس ، زاج شتر دندان
قلقطار ، زاج سفيد شتر دندان
قلقل ، انار دانه دشتي
قلومس ، اذان الدب، بوسير
قلوماين
قمري
قمقام ، شپش
قنا ، اندروطاليس
قنابري ، برغست
قنب، شاهدانه
قبر، چکاوک
قنبيط ، کلم رومي ، کلم کرد
قنبيل ، كنيلا
قنطوريون ، گل گندم
قنطوريون کبير، لوفاي كبير
قنطوريون صغير، لوفاي صغير
قنفذبري ، خارپشت بياباني
قندس ، سگ آبي بلغاري
قوطوليدون ، زلالف الملوك ، بشانق ، اذان القسيس
قوفي (قوقَي)
قووتو کرماني
قيروطي ، ـ موم روغن
قيصوم ، قيسوم ، شوصرا ، برتراسک
قيقهر(لعل معبري)
کات ، کتهه ، کهير
کاذي ، کدر ، کيورا
کاشم ، انجدان رومي
درخت کافور
کاکراسينکي
کاکنج ،کاکنه
کالاکوت ، سياه گل
کالي زيري ، سوراج
کامخ ، ، کومه
کانجي ، سرکه هندي
کاک ماجهي ، عنب الثعلب ، کستي
کباب ، کباب کوبيده
کبابه ، حب العروس ، مهيليون، فريغليون، کباب چيني
کبابه دهن شکافته ، کبابه دهن گشاد
کباث
کبد (جگر)
کبر
کبريت ، گوگرد
کبسون
کبيکج ، کبيکه
بزر کتان ، السي کابيج ، تيسي
کتم (وسمه)
کتبته
کتيرا ، گون ، طراقافيبا
کچنار
کراث ، تره ، گندنا
کراع ، پاچه
کردناج ، کردناک
کرسنه ، گاودانه
کرش ، سيرابي
کرفس ، اوداساليون ، کرفشا ، اجمود ، کرسب
کرگدن ، جريش ، کيندا
کرکند
کرکرهن
کرکي ، کلنک ، درنا
کرم ، انگور ، تاک
کرمدانه ، گرمدانه ، گردمانه
کرنب (کلم)
کرونده
کرويا ، زيره رومي، شاه زيره
کريلا
کزبره ، گشنيز
کزبره الثعلب
کزوان ، قله اترجيه
گزنگبين
کسب ، کنجاره، کشنو
کستي ، عنب الثعلب، بنگاله
کسموقا
کسول
کسوندي
کسيرو
کسيلي و کسيله
کشت برکشت ، پيچک ، پيچ برپيچ
زبيب بي دانه ، کشمش
برش ، بثروطوس
کعب ، غاب ، شتالنگ
کعک ، کاک
کف آدم ، بهمن سرخ
کف الضيع
کف الهر
کف مريم ، هتهاجوري
کفري ، غنچه خرما
ککرول
ککرونده
کلب (سگ)
کلخ
گل داودي
گل مهندي
کلز ، سلوفتيج
کلس ، آهک زنده
کلوي ، کرج
گلهار، گل كنول ، کيسر ، کنجلک
کليان کاته
کليه ، گرده
کماه ، سماروغ ، قارچ
کماذريوس ، رانداروي تلخ ، مريم نخودي
کماشير ، قماشير
کمافيطوس ، ماش دارو
کمثري ، گلابي
کمثري حامض ، كمثري چيني
کمثري بري ، گلابي بياباني
کمثري جبلي ، گلابي کوهي
کمرزهره
کمرک
کم کوت ، عصاره ريوند
کمون ، زيره
صمغ کندر ، قيبوطيسرون ، ليانو، سيفروس
کندري
کندس ، پلخم
کنگرزد ، صمغ کنگر
"کنکهي ، درخت شانه
، شوحط"
کنوس طبري ، ازگيل
کنهان ، کوهان
کوسنل ، تلميذ ، ديودار، گوزن گياه
کونله
کومه ، آبکامه ، نوعي از مري
کويت
کهربا
کهرني
کياکو
کيک واشه
کينتي
لاذن ، لادن
لازورد (لاجورد)
لاعرين ، رجل الارنب ، طربيطس
لاغيه
لالا
لاله سرنگون
لاله نعماني
لامي
لبا، فرشه ، آغوز
لبخ ، نوعي از آزاد درخت يا سداب
لبلاب ، هرشه ، عاشق الشجر ، عليق ، حبل المساکين ، عشقه ، حلبوب
لبن ، شير، سود ، دودهه
لبن الاتان ، شير الاغ
لبن الاسد ، شير شير ، باکه کادودهه
لبن البقر ، ـ شير گاو
لبن جاموس ،شير گاوميش
لبن الخفاش ، شير مرغ
لبن الخنزير ، شير خوک
لبن الرماک ، شير ماديان
لبن الضان ، شير گوسفند و ميش
لبن اللقاح ، شير شتر
لبن المعز ، شير بز
لبن النساء ، شير زنان
لبن حمار الوحش ، شير گورخر
لبن الغزال ، شير آهو
لبن الحامض ، ماست
لبن السوداء ، شير سوداء
لبن اليتوعات ، شير نباتات شيردار
لتکو
لجالو
لحم (گوشت)
لحيه التيس(شنگ)
لخنيس ، نوعي خيري بري
لسان (زبان)
لسان ، کحلا
لسان الابل
لسان الثور(گاوزبان)
لسان الحمل(بارهنگ)
لسان السبع
لسان العصافير(زبان گنجشك)
لسان الکلب
لصيقي ، اذان الدب ، کاش
لعاب ، خدو ، آب دهان
لعبت بربريه
لعل (لال)
لفاح ، ثمر يبروح بري
لفش
لق لق ، لک لک
لک (لاک)
لنجيطس ، منسم
لوبيا
لوز (بادام)
لوزالمر(بادام تلخ)
لوزالبربر
لوسيماخيوس ، شبيه الذهب ، عودالريح
لوعجيديطوس
لوف(فيل گوش)
لولو (مرواريد)
لهولوقوغراقيس
ليثانولس
ليف
ليف البحر
ليفيه
ليمو (ترش و شيرين)
ماء، (آب)
ماء البحر ، آب دريا
ماء الجمه ، آب نوعي ماهي
ماء الحماه ( آب گرم معدني)
ماء الرماد ، آب خاکستر
ماء الزفتي ، آب معدن زفت
ماء الکبريتي ، آب معدن گوگردي
ماء المر ، آب تلخ
ماء المعدن ، آب معدن
ماء الملح ، آب شور
ماء الرصاص
ماء التون
ماء القداح ، عرق بهار نارنج
مارگياه ، مارچوبه
مارکيوا ، نارکيوا
مارماهيچ ، مارماهي
مازريون،خامالاون، هفت برگ
ماس، الماس
ماش (مونک)
ماسفودون
ماعز ، بز
مالک الحزين ، بوتيمار
مال کنکني
ماليا
ماليقراطن ، ماء العسل
ماميثا ، همينا
ماميران
ماهودانه ، حب الملوک
ماهي زهره ، مرگ ماهي، ماهي زهرج
مثنان ، جرم دانه ، کرمدانه
مثلث ، شيره انگور
مجنح ، گل خوش نظر
مچوقان
محلب (آلبالوي تلخ)
مخ (مغز)
مخلصه
مخيض ، دوغ
مداد ، مرکب
صمغ مر ، اعروعوليطوس ، مراد کبا ، سمرنا ، بول
مرار ، شوک الجمال ، مرير
مراره ، زهره
مران(زغال اخته)
مربافلن ( هزار برگ )
مرجان ، مونکه
مرداسنج ، مرداسنگ، مرداهنک، مردارسنج، مردارسنگ
مرزنجوش
مرسطس
مرعزي ، نوعي پشم بز
مرقشيشا ، سنگ روشنائي ، حجرالنور
مرماحوز ، مروخوش، مرماخور
مرماراده ، مروآزاد، مرمازاد
مرماطوس ، مرو بري
مرماهوس ، مرو سفيد ، مرو تلخ
مرو (کنوچه)
مرهيطس
مري (آبکامه)
مرز، بوزه
مزمارالراعي
مستعجله
مسحوقونيا ، ـ كف آبگينه
مسک (مشک)
مسير ، مرباي کدو
مشط الغول ، ديشار ، کهنکي
مشک دانه
مشک طرامشير
مشمش ، زردآلو
مصطکي
مصل ، کشک ، قرو ط ، قراقروط
مصوص
مض ، رمان بري ، انار بياباني
مغاث ، انار صحرائي
خاک مغره
مغنيسا ، رنگ کاسه
مقل ، بوي جهودان
مقل مکي
مقنعه
مقدونس
مکهاره
ملح (نمک)
ملح اندراني ، نمک بلوري
ملح سانبهر (نمک سانبهر)
ملح اسود ، نمک سياه
ملح العجين (نمک طعام)
ملح طبرزد ، نمک کوهي
ملح المر ، نمک تلخ
"ملح نفطي ( نمک نفتي
)"
ملح هندي ( نمک هندي)
ملح فرنکي ( نمک فرنگي)
" من( گز انگبين
)"
منج زراوشان
مو ، مطاع ، ريشا
موز ، طلع ، کيله
موسلي
مولسري
موم عسل
موميائي
مونج ، سرگنده
موندي
مها
مهد
مهلبيه ، فرني
ميبه(شراب سيكي)
ميسن ، لوسوس ، لطوس
ميسنون ، کرم ايوب
ميعه سائله
ميعه يابسه ، جوشانده درخت ميعه سائله
ميفختج ، اغليقن، ميپخته
نارجيل ، نارگيل، جوزهندي
نارجيل بحري ، نارجيل دريايي ، نارگيل دريايي
ناردين ، سنبل رومي
نارفارس
نارقيصر
نارکيوا ، خشخاش زبدي
نارمشک
نارنج ، نارنگ ، کرنا
ناطف ، قبيطه
ناکيسر
نانخواه ، زنيان، ننه حوا
نبيذ ، بوزه
نبيذ الزبيب
نبيذ العسل ، شراب عسلي
نبيذالسکر
نبيذالفواکه
نبيذالتمر
نبيذالبسر
نبيذالدبس والسيلان
نبيذالارز
نحاس ، مس
نحام ، انقود
نحل(زنبور عسل)
نخاع ، مغز حرام
نخاله ، سبوس، سپوس
ند ، کشته
نرتيقس
نرجس ، نرگس
نروک
نسر ، کرکس
نسرين
نشا ، نشاسته
نشاره ، آرداره ، خاک اره
نشف ، سنگ پا
نعام (شترمرغ)
نعنع ، نعنا
نغر (عصفور)
نفط ، نفت
نفل ، نبات بارزد
نکاچوني
نمر ، پلنگ
نمل ، مورچه
نموس
نوارس ، شجره القدس، مسواک العباس، مسواک المسيح
نوشادر ، کبريت الدخان، ملح النار
نهما
نيده ، سمنو
نيطافلي
نيل(درخت نيل)
نيلج
نيم ، سنجد کرخي ، کنار
نيلوفر ، نيلبه ، نيمقا ، کرنب الماء ، سپلاوکويين
واق (اوين)
وج(سوسن زرد )
ودع ، حلزون ، صدف
ورد ، گل سرخ
ورد ابيض بري
ورداحمربري
ورداحمربستاني
ورد اصفر ، نسرين زرد
ورد اصفر بستاني
ورد الحماق ، گل رعنا
ورس (اسپرک)
ورشان ، فاخته ، کبوتر
ورل ، بزمجه
وسخ (چرک)
وسخ الکواير ، بره موم
وشق
وشيج
وعل ، بزکوهي
ولب ، تابلص
هارسنکهار
هاسيمونا
هدبه ، مهبک ، خرخدا ، حمارقيا ن
هدهد ، مرغ سليمان
هربي ، بيخ نوعي محموده
هرطمان ، هرتمان
هرنوه ، ننه حوا
هرفروري
هريسه ، وليم ، حليم
هلام
هليون ، مارچوبه
هندبا ، کاسني
هندباي بري ، طرخشقوق ، بقلي اليهوديه
هواء ، باد
هوفاريقون ، هزار چشم
هوم
هوم المجوس ، گل جعفري
هوقسطيداس ، عصاره لحيه التيس
هيشر ، کنگر بري
هيل بوا
هوفلسوس ، خس الحمار ، ابوخلسا
هليله، هليلج
ياسمين
ياقوت
يبروح ، ، يبَروج، مهرگياه
يبروح الصنم
يتوع(گياه شيردار)
يربوع ، موش دشتي
يقطين
ينبون ، ثافيثيا
ينمه
يوز (فهد)
بصل ، پياز، کومران
بصل القي
جميز ، اسفومغري ، کولر
چوب حيوة
سيلان ، عصاره خرما
صمغ عربي
البعل
اُوبوطِيلُون
الماس ، هيرا
الساقي
ا<

اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ketabdovom-ghanoon_736257_5991.zip244.6 MB

نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا

نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا شرح نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب شکل یک فهر ست عناوین نرم افزار کتاب اولعلم طب و ارکان طبیعیعلل و علائم بیماری هابهداشت و پیشگیریبیماری های عمومی و درمانلغت نامه طب سنتی (این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید . فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب فهر ست عناوین نرم افزار کتاب پنجم داروهاي تركيبي به ترتيبي كه در كتابهاي داروسازي آمده اند 1- ترياقها و معجونهاي بزرگ 2 - ِاَيارجها (معجونهاي مس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا   با برداشت از کتاب سوّم قانون در طب سینا مطالب این   نرم افزار شامل ۲۲ فصل است که هر کدام از فصل ها که نام فنون طب میباشد ، مربوط به هست به اطلاعات تشریح و شرح  بیماری ها و تجویز  نسخ درمانی درمان یکی از اعضاء و جوارع بدن میباشد .   استفاده از این نرم افزار را به همه دوستداران ، متخصصین و اطبای طب سنتی و سایر دانش پژوهان و پزشکان محترم عمومی و تخصصی پیشنهاد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه پیشنیاز و تدابیر قرابادین کبیر

نرم افزار نسخه پیشنیاز و تدابیر قرابادین کبیر نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه داروهای آرامش بخش قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار نسخه داروهای آرامش بخش قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه داروهای مسکن و ضد دردهای قرابادین کبیر

نرم افزار نسخه داروهای مسکن و ضد دردهای قرابادین کبیر نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار اطمعه و خوراکی های داروئی قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار اطمعه و خوراکی های داروئی قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار داروهای تقویت کننده قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار داروهای تقویت کننده قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه اشربه و نوشیدنی های قرابادین کبیر

نرم افزار نسخه اشربه و نوشیدنی های قرابادین کبیر نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه صحت مزاج قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار نسخه صحت مزاج قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان

نرم افزارقرابادین کبیر نسخه داروها با مصارف موضعی

نرم افزارقرابادین کبیر نسخه داروها با مصارف موضعی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار مقدمات قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار مقدمات قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب سینا

نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب سینا نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب فهر ست عناوین نرم افزار کتاب چهارم  تبها به طور عام پيش بيني حال بيمار از پيشدرآمدها  ورم و جوش  گسستگي پيوندها به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا

نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب فهر ست عناوین نرم افزار کتاب دوم تدبیر داروسازیمزاج مفردات داروئیمفردات داروئیلغت نامه طب سنتیفهرست موضوعی مطالب عناوین نرم افزار کتاب دوم قانون د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا

نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا شرح نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب شکل یک فهر ست عناوین نرم افزار کتاب اولعلم طب و ارکان طبیعیعلل و علائم بیماری هابهداشت و پیشگیریبیماری های عمومی و درمانلغت نامه طب سنتی (این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید . فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب فهر ست عناوین نرم افزار کتاب پنجم داروهاي تركيبي به ترتيبي كه در كتابهاي داروسازي آمده اند 1- ترياقها و معجونهاي بزرگ 2 - ِاَيارجها (معجونهاي مس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا   با برداشت از کتاب سوّم قانون در طب سینا مطالب این   نرم افزار شامل ۲۲ فصل است که هر کدام از فصل ها که نام فنون طب میباشد ، مربوط به هست به اطلاعات تشریح و شرح  بیماری ها و تجویز  نسخ درمانی درمان یکی از اعضاء و جوارع بدن میباشد .   استفاده از این نرم افزار را به همه دوستداران ، متخصصین و اطبای طب سنتی و سایر دانش پژوهان و پزشکان محترم عمومی و تخصصی پیشنهاد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی سازگار با ویندوز 64 بیتی

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی سازگار با ویندوز 64 بیتی   نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 100,000 تومان

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نسخه ویندوز 32 بیتی

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نسخه ویندوز 32 بیتی   نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 100,000 تومان

نرم افزار جامع قانون در طب سینا

نرم افزار جامع قانون در طب سینا     نرم افزار شامل پنج جلد كتاب اول تا پنجم كتاب قانون در طب سينا باترجمه فارسي دكتر عبدالرحمن شرفكندي به انضمام تصاوير مرتبط با مفردات و مركبات و ساير مطالب ... اين نرم افزار با اقتباس از كتاب ارزشمند قانون طب سينا طراحي و با دقت و تلاش چند ساله تيم متخصص و حرفه اي ايجاد و آماده بهره برداري براي كليه اقشار جامعه كه به سلامت خود و خانواده اعتقاد دارند توصيه ميشود . نرم افزار قانون در طب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 100,000 تومان

نرم افزاربازی پازل تصاویر

نرم افزاربازی  پازل تصاویر نرم افزار پازل تصاویر را برای تقویت حافظه و سرگرمی شما تهیه کردم و شما با  نصب این افزار در ویندوز خود در مواقع بیکاری هم میتوانید  سرگرم شوید و هم حافظه خود را تقویت کنید شما قادر خواهید در این نرم افزار علاوه به کارگیری تصاویر داخلی از تصویرهای خارجی هم استفاده کنید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی زنان

نرم افزار  گوشی اندروید بهداشت تناسلی زنان  تمدن ایرانی با قدمتی چند هزار ساله، از پایه گذاران دانش پزشکی و طب در دنیا است و تربیت و معرفی بزرگانی چون ابن سینا، رازی و جرجانی به ساحت مقدس علم پزشکی مثالهایی از این ادعاست. با این وجود جدا از نظریات مکتوب موجود در کتب و مقالات بزرگان ما، بسیاری دستورات طبی در جامعه ایرانی متداول بوده که یا در منابع علمی ما اشاره ای به آنها نشده و یا اشاره ای گذرا و مختصر به آنها شده است. مواردی نظیر آدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی مردان

نرم افزار  گوشی اندروید بهداشت تناسلی مردان  تمدن ایرانی با قدمتی چند هزار ساله، از پایه گذاران دانش پزشکی و طب در دنیا است و تربیت و معرفی بزرگانی چون ابن سینا، رازی و جرجانی به ساحت مقدس علم پزشکی مثالهایی از این ادعاست. با این وجود جدا از نظریات مکتوب موجود در کتب و مقالات بزرگان ما، بسیاری دستورات طبی در جامعه ایرانی متداول بوده که یا در منابع علمی ما اشاره ای به آنها نشده و یا اشاره ای گذرا و مختصر به آنها شده است. مواردی نظیر آدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

خواص گیاهان داروئی در یک نگاه برای گوشی موبایل با سیستم اندروید

خواص گیاهان داروئی در یک نگاه برای گوشی موبایل با سیستم اندروید ضرورت آشنائی و شناخت کلی با شکل و تصویر ، خواص و کاربرد و منافع و زیان گیاهان داروئی برای انسان تصمیم به طراحی و تولید نرم افزاری گرفتیم با رابط کاربری آسان و کاربرد آموزشی فوق العاده زیبا و کاربردی که کاربر بتواند با یک نگاه هم با شکل گیاه آشنا شود و هم با کلیات منافع و ضررهای آن ، استفاده از این نرم افزار برای کلیه اقشار با هر گروه سنی پیشنهاد میشود سایت ندای سلامت با طبیعت مهندس سید رحمت الله ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود رایگان دمو نرم افزار جامع قانون سینا

دانلود رایگان دمو نرم افزار جامع قانون سینا نرم افزار جامع قانون در طب ابوعلی سیناقانون در طب   یکی از کتابهای   ابن سینا   در زمینه ٔ پزشکی‌است که نزدیک به هفتصد سال در مراکز علمی اروپا تدریس می‌شد. اصل کتاب به   زبان عربی   نوشته شده‌است و   عبدالرحمن شرفکندی   در دهه‌های ۴۰ و ۶۰ شمسی، آن را به   زبان فارسی   ترجمه کرده‌است . این کتاب مهم‌ترین و مفصل‌تری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

نرم افزار بیماری ها ونسخ به انضمام گیاهان داروئی با اقتباس از ذخیره خوارزمشاهی جرجانی

نرم افزار بیماری ها ونسخ به انضمام گیاهان داروئی با اقتباس از ذخیره خوارزمشاهی جرجانی   ذخیره ٔ خوارزمشاهی   کتابی‌است به   زبان فارسی   در پزشکی نوشته ٔ   اسماعیل جرجانی. آغاز تألیف آن ۵۰۴ قمری بوده‌است. کتاب تقدیم به قطب‌الدین خوارزمشاه است. ذخیره ٔ خوارزمشاهی بزرگ‌ترین کتاب پزشکی به زبان فارسی بود که تا بدان تاریخ نوشته می‌شد. جرجانی خود در باب تفصیل کتاب در مقدمه ٔ اثر گوید: و خاصیت این کتاب تمامی است از بهر آنکه قصد کرده آمده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نرم افزار طب اسلامی نسخه یک با اقتباس از مراجع پژوهشی طبی و منابع فقهی

نرم افزار طب اسلامی نسخه یک با اقتباس از مراجع پژوهشی طبی و منابع فقهی   طب اسلامی با توجه به اینکه انسان ساحت ها و ابعاد مختلفی دارد، دانشمندان علوم مختلف هریک بعد خاصی از ابعاد آدمی را تحقیق و مطالعه میکنند. اکنون این سوال پیش می آید که هریک از این ابعاد چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ آیا میتوان هریک از ساحات وجود انسان را بدون درنظر گرفتن سایر ساحت ها مورد مطالعه قرار داد؟بنابر تحقیق نهایی در حکمت متعالیه، ساحات و مراتب وجودی انسان با همه کثرات آن به وجود واحد، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی  

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی       تعدادی از واژه های مربوط به نرم افزار لغت نامه تفسیری طب سنتی در ادامه تقدیم شما گردید به اطلاع میرسد نرم افزار ذکر شده دارای بیش از شش هزار و پانصد لغت و امکانات جستجو از لیست و متن بوده ومیتواند برای استفاده محققین و دانش پژوهان طب سنتی بسیار کارساز و مفید باشد.   - اجام : بمعنی نی زار است .  2- استنشاق : ببینی کشیدن چیزی مائع بود که بسیار سائل باشد .  3- اصل : یعنی ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نرم افزار مقدمه ای بر قرابادین و داروسازی با اقتباس از کتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزار مقدمه ای بر قرابادین و داروسازی با اقتباس از کتاب پنجم قانون در طب سینا فهرست مطالب این نرم افزار به شرح ذیل است  انگشت پيچ سقز بنه درمان خلط خوني معجون ارسطوماخس درمان سل و قرحه ريه داروي درمان قلب ناتواني معده درمان درد مفاصل و نقرس بيماري روباه رنگ سياه مو پيمانه اوزان داروها ساهر پيمانه و اوزان داروها يوحنا درمان سردرد نسخه يک چشم  و درمان بيماري هاي آن بيماريهاي گوش قرحه بيني و درمان آنها دندان و هرچه مربوط به دندان است ذبحه وخفگي ها زبان كوچكه و لوزتين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

نرم افزار دایرة المعارف سلامت با طبیعت با اقتباس از مقالات علمی طبیعت درمانی

نرم افزار دایرة المعارف سلامت با طبیعت با اقتباس از مقالات علمی طبیعت درمانی     دراین نرم افزار شما  با شرح فهرست موضوعی عناوین ذیل اشنا خواهید شد و با آگاهی و ارتقاء اطلاعات سلامت تن و روان به سلامت و شادابی خواهید رسید . مواد موثر در گیاهان داروئی، آمینو اسید ها ، پروتئین ها،واژه نامه پزشکی  داروئی و با امکانات جستجو، ویتامین ها ، مواد معدنی ، مکمل های غذائی،مفردات گیاهان داروئی با تصاویر و خواص آنها ،شگفتی های جدید درمانی و تذکرات مفی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان