- فروشگاه ندای سلامت با طبیعت نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا
نرم افزاهای طب سنتی گوشی های موبایل اندروید عضو خبرنامه تلگرام ما شوید اپلیکیشن رایگان کتاب جامع تحفه حکیم مومن اپلیکیشن رایگان واژه نامه مفردات طب سنتی دانلود اپلیکیشن های  اندروید گوشی  ندای سلامت
قابل توجه دوستداران طب سنتی ، سایت ندای سلامت با طبیعت در جهت گسترش فرهنگ طب سنتی و بالا بردن آگاهی عمومی نرم افزارهای مرتبط این دانش مفید راتقدیم میدارد تلفن همراه پشتیبانی نصب نرم افزار: 09123382295 تلگرام پشتیبانی بعداز نصب نرم افزار:https://telegram.me/nedayesa مهندس سید رحمت الله انصاری

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینا
نسخه دوم
نسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .


فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب

فهر ست عناوین نرم افزار کتاب پنجم

داروهاي تركيبي به ترتيبي كه در كتابهاي داروسازي آمده اند
1- ترياقها و معجونهاي بزرگ
2 - ِاَيارجها (معجونهاي مسهل
3-گوارشيها
4- داروهاي در دهن ريختني و كفلمه كردني براي بزرگسالان و كودكان
5- انگشت پيچها (ليسيدنيها)
6- شربتها و رُبها
7- مربا و انبه جات
8- قرصها
9- آبپز و حَبها
10- روغن ها
11- مرهم ها و ضمادها
12- اختصاص داروهاي تركيبي در درمان بيماريها
13-قرابادین (داروسازی)
فهرست موضوعات عناوین کتاب پنجم قانون در طب:
1- ترياقها و معجونهاي بزرگ
معجون انقرديا نسخه دوم
معجون انقرديا نسخه سوم
معجون ارسطون بزرگ
معجون ارسطون كوچك
معجون دحمرثا
داروي تركيبي بادمهرج
معجون غياثي
معجون زرد سليم
معجون سياه سليم
معجون ابومسلم ابي سليم
معجون سير
معجون اثاناسياي بزرگ
معجون اثاناسياي كوچک
معجون كركم
معجون كركمي
معجون بزرگ لاک
معجون كوچک لاک
معجون قوفي
فلونياي رومي طرسوسي
فلونياي ايراني
معجون كاكنه
معجون پرستو
قرقومعما
داروي گوگرد
داروي صمغ اَنگدان
معجون نمک هندي
معجون كوشنه
معجون قبادشاه
معجون فقطرغان بزرگ
فقطرغان كوچک
كلكلانج بزرگ
كلكلانج كوچک
معجون فيروزنوش
معجون كندي
معجون پونه
معجون بزرها
معجون ياقوت
معجوني ديگر از غالينوس
معجون دفع خلط خوني ارسطوماخس
معجون سانيطس
معجون جَنطيانا
معجون بخشش خدا
معجون بي نام
معجون قيوماي پزشک
معجون اميري
معجون آزموده
معجون چاقي
ترياق فاروق و تركيبات آن
اندازه تناولي ترياق در انواع بيماري ها
تركيبات ترياق فاروق
نسخه ديگر ترياق فاروق
نسخه سوّم ترياق فاروق
قرص ماران
قرص پياز دشتي
قرص اندروخورون
نسخه دوم قرص اندروخورون
معجون مثروديطوس
نسخه مثروديطوس به طور عام
قرص قوفيون
ترياق عزره
نسخه دوم ترياق عزره
قرص اندروخورون
ترياق چهارگانه
سوطيرا يا رهايي بخش بزرگ
معجون بزرگ دارو
معجون فلاسفه
معجون شليثا
نسخه ديگر از معجون شليثا
انوش دارو
معجون جزي(خوزستاني)
معجون تنفس شادي آور نيروبخش
معجون ترياق بزرگ
معجون ترياق كوچک
معجون قيصر
معجون بزرگ اطريفل
زامهران بزرگ
دستورالعمل ساختن زامهران
نسخه ديگر زامهران بزرگ
زامهران كوچک
معجون جالينوس
معجون دوم جالينوس
معجون هرمس
نسخه دوم معجون هرمس
نسخه سوم از معجون هرمس
معجون كاسكبينه
معجون كشرتا
معجون مشک
معجون مشک آخر
داروي مشک و خاراگوش
داروي مشک نسخه سوم
داروي مشک شيرين مزه
داروي مشک نسخه چهارم
داروي مشک نسخه پنجم
معجون شجريناي بزرگ
معجون شجريناي بزرگ نسخه دوم
شجريناي كوچک
نسخه سوم شجرينا
معجون امروسيا
معجون انقرديا نسخه يکم
2 - ِاَيارجها (معجونهاي مسهل)
چرا مسهل را داروي خدايي ناميده اند
مسهل اَفتيمون
ايارج فيقرا
معجون لوغاذيا (ايارج لوغازيا)
معجون لوغاذيا برابر با نسخه فيلغريوس
معجون لوغاذيا برابر با نسخه پولس
معجون روفس
نسخه دوم ازايارج روفس
ايارج اركاگانيس
ايارج اركاگانيس نسخه پولس
معجون بزرگ تيادريطوس
معجون ديگر تيادريطوس
نسخه سوم از تيادريطوس
تيادريطوس چهارم
معجون تيادريطوس پنجم
ايارج جالينوس
ايارج جالينوس نسخه پولس
ايارج جالينوس نسخه ابن سراَفيون
ايارج بقراط اول
ايارج بقراط دوم
ايارج اندروماخس پزشک
ايارج اندروخوس
ايارج بياغورا فيلاغوراس
ايارج بوسطوس
ايارج طعموا انطاكي
ايارج تقويت چشم؟
ايارج تقويت چشم نسخه دوم
4-گوارشيها
گوارشي كافور دو
گوارشي كافور سه
گوارشي عود
گوارشي دارچين
گوارشي هندي
گوارشي زَنجَبيل
گوارشي مشک
گوارشي ترنج
گوارشي قيصر
گوارشي ريگ ماهي
گوارشي بي نام
گوارشي خوب و آزموده
گوارشي بزرگ هَليلِه اي
گوارشي عود دو
گوارشي زيره اي
گوارش زيره اي جالينوس
گوارشي اريسقوليطس
گوارشي پونه جالينوس
گوارشي مورد
گوارشي شبيه گوارش خوزستاني
گوارشي سلمويه
گوارشي زيره اي سوم
گوارشي زيره اي چهارم
گوارشي فلفل ها
گوارشي فنداديقون
گوارشي خوزي يک
گوارشي خوزستان دوم
گوارشي خسروي
گوارشي شهرياران
گوارشي خرما يک
گوارشي خرما دو
گوارشي خرما سه
گوارشي فيروزنوش مشک آلود
گوارشي كندر
گوارشي طاليسفر
گوارشي اسقف
داروي بزرگ رِيم آهن آلود
گوارشي كوچک هَليلِه اي
گوارشي بلادر
گوارشي فنجيوش
فنجيوش مشک آلود
گوارشي فنجيوش سه
رِيم آهن پخته يک
رِيم آهن نسخه دو
رِيم آهن نسخه سه
رِيم آهني پخته چهار
گوارشي سفرجل يک
گوارشي سفرجل دو
گوارشي سفرجل سه
گوارشي سفرجل چهار
گوارشي سفرجل پنج
گوارشي هندي (جوارشن هندي)
گوارشي شاهان
گوارشي شيشه اي
گوارشي كنجد
گوارشي چاتلانقُوش
گوارشي اَنگدان يک
گوارشي اَنگدان دو
گوارشي كافور يک
5- داروهاي در دهن ريختني و كفلمه كردني براي بزرگسالان و كودكان
گرد دارويي مقلياثا
گرد دارويي باد بواسير و اسهال
گرد داروئي كسيلا
گرد داروئي تقويت کبد و معده
گرد داروئي عباده
گرد دارويي تبداران
كفلمه خربزه دراز
گرد داروئي کودکان
كفلمه ارسطو
كفلمه برمكي
كفلمه اسفند
كفلمه رطوبت کودکان يک
كفلمه رطوبت کودکان دو
كفلمه رطوبت کودکان سه
كفلمه ناتواني معده
كفلمه درمان بيماري طحال
كفلمه يرقان
كفلمه كبد
كفلمه حرارت كبد
كفلمه نمكي خلط سودايي و صفرايي
كفلمه نمكي معده و كبد
6- انگشت پيچها (ليسيدنيها)
انگشت پيچ سرفه خشک
انگشت پيچ درمان سرفه
انگشت پيچ خشخاش
انگشت پيچ تباشير درمان سرفه
انگشت پيچ تباشير تبداران بيماري سل
انگشت پيچ پياز دشتي
انگشت پيچ سير
انگشت پيچ درمان سرفه دو
انگشت پيچ سقز درخت بنه
7- شربتها و رُبها
شربت شهد از جالينوس دو
شراب خاراگوش يک
شراب خاراگوش دو
شراب خاراگوش سه
شراب خاراگوش چهار
شراب خاراگوش پنج
شربت ميوه درمان تشنگي
شربت ميوه معده شان ضعيف
شربت آلو بخارا
شراب ديموكراتيس
شربت انگور
رساطون
شراب كدر
فقاع
نوشيدن شراب كهنه
شراب عسلي يک
شراب عسلي دو
ماءالقراطن
شربت انار
شراب گل
شراب صنوبري
شراب قطران
شراب زِفت
شراب حسل
شراب كمادريوس
شراب آويشم
شراب ديگ ابزارها
شراب زَنجَبيل شامي
شراب برباله
شربت خَرنُوب و زالزالک
شراب سنبل بياباني
شراب بزر هويج بياباني
شراب گياه گاوشير
شراب كرفس
شراب خامالاون
شراب سقمونيا(محموده)
شربت افسومالي
اسكنجبين بزرها
اسكنجبين جالينوس
اسكنجبين تاليف ما
اسكنجبين اسهال دهنده صفرا
اسكنجبين كاهش دهنده بلغم
اسكنجبين كاهش دهنده خلط سودا
سركه پياز دشتي
سركه پياز دشتي مسهل
شربت جلاب با گلاب
عسلاب سرد مزاجي
عسلاب تشنگي زياد در معده
شربت جلاب؟
شراب پياز دشتي
شراب آب دريا
شراب به كه ميپخته است
ميپخته سفرجل
شراب ادرومالي
شراب ملومالي
شراب خنديقون نسخه يک
شراب خنديقون نسخه دو
شراب سلمويه
شربت دانه آس
مرباي آس
شراب برگ آس
شربت نعناع
شربت گلابي
شربت اكسومالي
شربت سيب
شربت غوره براي معده
شربت غوره سردي بخش معده
شراب غوره نيرو بخش معده
شربت ميوه نيروبخش معده
شربت ميوه دل پيچه
شربت ترنج
شربت خشخاش نسخه يک
شربت خشخاش نسخه دو
شربت شهد از جالينوس يک
8- مربا و انبه جات
داروي تزريقي درمان قَرحه مثانه
گلنگبين معده درد
مرباي ترنج تقويت معده
روش ساخت مرباي ترنج
مرباي به بند آوردن اسهال
مرباي به تقويت معده
مرباي هويج
مرباي هليله نسخه يک
مرباي هليله دو
مرباي هليلِه سه
مرباي شقاقل
مرباي زنجبيل
مرباي آلو
مرباي شلغم
مرباي بادام
مرباي شاخه‌هاي سبزبلسان هندي
مرباي آمله
مرباي آملج
مرباي سيب
9- قرصها
قرص كوكب
قرص گل نسخه يک
قرص گل نسخه دو
قرص گل درمان درد معده
قرص گل سقمونيايي
قرص گل تباشيري
قرص دبيدگل كبد و طحال
قرص گل در درمان تب نوبه
قرص گل و سنبل
قرص كافور التهاب
قرص كافور درمان التهاب معده و كبد
قرص كافور تب هاي سخت
قرص كافور ديگر
قرص كافور بزركاسني
قرص تباشير با ترنجبين
قرص تباشير با بزر ترشک
قرص رب زرشک
قرص زرشک و كافور
قرص زرشک در تسكين درد كبد
قرص زرشک درمان تب هاي التهابي
قرص زرشک درمان درد كبد
قرص زرشک درمان ورم معده
قرص خاراگوش تب هاي مزمن
قرص خاراگوش بيماري هاي طحال
قرص مشكانيه
قرص كبر
قرص لاک راه بندان كبد
قرص لاک درمان طحال
قرص كاكنه درد كليه و مثانه
قرص كاكنه قرحه كليه و مثانه
قرص راوند چيني
قرص ابوموليس نسخه يک
قرص ابوموليس نسخه دو
قرص ابوموليس نسخه سه
قرص ميون
قرص اندروماخس يک
قرص اندروماخس دو
قرص كندي
قرص برمكي
قرص خامالاون درمان ناتواني معده
قرص خامالاون دل بهم آمدن
قرص روذونون
قرص مارويش
قرص خشخاش
قرص گلنار
قرص سپوليدوس
قرص اندرون
قرص رازيانه شامي
قرص ملين
قرص بزرها
قرص درمان سفت شدن كبد
قرص گل درمان تب
قرص گل ملين
قرص گل و مشكانيه
قرص لاک
قرص روناس
قرص كشوث
قرص دهگانه
10- آبپز و حَبها
آب پز بيخ ها درد معده
آب پز بيخ ها درمان درد جگر
آب پز خاراگوش
آب پز مشكانيه
حب بليله
حب بزرگ بدبو خلط غليظ
حب بزرگ بدبو نقرس
حب كوچک بدبو
حب بدبو كندي
حب بزرگ خلال دندان (شيطرج)
حب خلال دندان كوچک درد مفاصل
حب خلال دندان
حب مشكانيه
حب پيروزي
حب رئيس اسقفان (جاثليق)
حب دوري(از كتاب فهلمان)
حب درمان بواسير
حب دند (كرچک ختايي)
حب نمك مسهل
حب اصطمحيقون كندي
حب برمكي
حب ابن الحرث
حب ابن هبيره (پسركفتار)
حب ابن جهم
حب شيرگياه شيرسگ
حب ماشدارو
حب راوند
حب شاه تره
حب مقل
حب سكبينه
حب گاوشير
حب شيرسگ درمان فالج
حب مشک
11- روغن ها
روغن بابونه
روغن مصطكي
روغن خاراگوش آفتابي
روغن شبت
روغن سوسن
روغن سوسن ساده
روغن سه كوهه درمان دشوار ادرار
روغن سه كوهه براي مفاصل
روغن سه كوهه درد تهيگاه و كليه
روغن مار ان
روغن رامش داد
روغن كوشنه سرمازدگي كبد و معده
روغن كوشنه درد مفاصل سرما
روغن درد زِهدان
روغن ابو سماد
روغن كرچک بزرگ
روغن كرچک را چگونه مي گيرند
روغن كرچک ساده
روغن كدو
روغن ريحان
روغن داروي گوش کنجد
روغن داروي گوش نيل
روغن فلفلاددرد مفاصل
روغن فلفلاد دردمثانه
روغن تخم مرغ
روغن كلكلانج
روغن زعفران
روغن گياه شيرسگ
روغن اشنه
روغن دامامون
روغن آلاله
روغن بادام تلخ
روغن بلوط
روغن بَنگ
روغن گَزنه
روغن غار
روغن گورگياه
روغن گُل
روغن زنبق
روغن بابونه چشم گاوي
روغن درمنه
روغن شنبليله
روغن مرزنگوش
روغن سنبل رومي
روغن ميعه
12- مرهم ها و ضمادها
مرهم سفيداب
مرهم سفيداب سوختگي
مرهم بزرگ باسِلِيقون
مرهم كوچك باسِلِيقون
مرهم سفيداب و روغن كنجد
مرهم مردارسنگ و سركه
مرهم زنگار
مرهم زاج سفيد
مرهم سياه
مرهم دياخيلون
مرهم قرمز
مرهم پيامبران
مرهم شنگرف
مرهم كرم سرخ
مرهم داغ گذار
مرهم زرنجي
ضماد اندروماخس طحال
ضماد اندروماخس استخوان
ضماد شَوكران
ضماد پيلگريوس
ضماد كعک
مرهم حنظل
مرهم كراويا
13- اختصاص داروهاي تركيبي در درمان بيماريها
اشتهاي سگانه
درمان سوء هضم
درمان دل بهم آمدن
درمان دل بهم آمدن همراه تشنگي
درمان آروغ ترش
درمان بيماري طحال
بازگشاي بندآمده در طحال
درمان سردي و سرد مزاجي روده‌ها
درمان قولنج و قبوضيت شديد
مسکن درد قولنج
مسهل قوي در پاكسازي مواد پرمايه
بند آوردن اسهال
درمان اسهال خون وريم و چرک
درمان قَرحه و پوست اندازي روده
درمان درد شديد شكم پيچه
درمان درد مقعد
در درمان بواسير
در درمان درد كليه و مثانه
سرد مزاجي كليه و مثانه
در درمان درد كليه و مثانه به طور عام
داروي پاكساز كليه و مثانه
درمان سستي مثانه
درمان ادرار كردن خون وريم
درمان سنگ كليه و مثانه
درمان ادرار كردن بدون اراده
درمان سردي زِهدان
درمان باد زِهدان
درمان درد زِهدان
درمان خفگي زِهدان
درمان سفت شدگي زِهدان
درمان تباهي در خون حيض
داروهايي كه به نفع زنان باردارند
داروهاي ويژه در درمان درد مفاصل
در درمان عِرق النساء به طور خاص
درمان باد مفاصل و لرزش مفاصل
داروهايي كه در درمان درد پشت
درمان درد وسط پشت و ميان شانه‌ها
درمان درد تهيگاه
سرد مزاجي و سرما خوردگي سر
احساس سنگيني در سر
پاكسازي سر از مواد بد و ناهنجار
سردرد سرد و ديرپا و هميشگي
سردرد نيمه(ميگرن)
سرگيجه
تقويت حافظه و رفع فراموشكاري
بيماري وسوسه و ديوانگي
تقويت حواس و هوش
در درمان صرع
سكته
فالج و سست شدن اندامان
در درمان بيماري كج شدن دهان
در درمان لرز(رعشه)
در درمان تشنج
در درمان چشم درد
آب در چشم آمدن
درد گوش
درد دندان
كرم زدگي دندان
سستي زبان و خوب ادا نكردن سخن
درد و ورم گلو
داروهاي نيروبخش به قلب
درمان خفقان قلب
در درمان دل بهم آمدن
پاكسازي قصبه ريه و سينه از آلايش
درمان دو رگه شدن و از بين رفتن صدا
درمان دشوار نفس كشيدن
درمان آسم و نفس انتصابي
سرفه كهنه و مزمن
نزيف خون دفع خلط خوني
درمان كبد سرمازده و سرد مزاج
درمان درد كبد
درمان ناتواني كبد
درمان ورم كبد
درمان سفت شدن كبد
درمان سفت و سختي كبد و طحال
درمان استسقاء
درمان سوء مزاج
درمان شروع سوء مزاج
درمان سوء مزاج شديد
درمان ناتواني معده
تباهي و سستي معده
داروي مفيد براي معده
سستي و فروهشتگي معده
حرارت بيش از حد معده
رطوبت غيرطبيعي معده
درمان درد معده
درمان باد در معده
درمان سفتي معده
درمان بي اشتهايي
14-قرابادین (داروسازی)
انگشت پيچ سقز بنه
درمان خلط خوني
معجون ارسطوماخس
درمان سل و قرحه ريه
داروي درمان قلب
ناتواني معده
درمان درد مفاصل و نقرس
بيماري روباه
رنگ سياه مو
پيمانه اوزان داروها ساهر
پيمانه و اوزان داروها يوحنا
درمان سردرد نسخه يک
چشم و درمان بيماري هاي آن
بيماريهاي گوش قرحه بيني و درمان آنها
دندان و هرچه مربوط به دندان است
ذبحه وخفگي ها
زبان كوچكه و لوزتين
اندامان فوقاني داخلي
داروي مربوط به گلو
داروي تركيبي براي درمان سرفه
داروي كاهن
حب ديگردر درمان سرفه
انگشت پيچ صنوبر
قرابادين (داروسازي)
داروي تركيبي چرا لازم است؟
چگونگي تركيب دارو
داروهاي آزموده شده در قانون

راهنمای کار با نرم افزار

بعداز کلیک روی دکمه عنوان مقدمه داروسازی ودرمان شکل فوق لیست موضوعات مربوط به عنوان باز خواهد شد شکل ذیل ملاحظه فرمائید.

شکل فوق محیط مربوط به موضوعات مقدمه داروسازی ودرمان را نمایش میدهد و همانطور ملاحظه میفرمائید بالای صفحه نام عنوان نمایش داده میشود، اکنون برای اینکه شرح هر موضوع نمایش داده شود میتوانید روی موضوع مورد نظرتان در لیست کلیک کنید شکل ذیل را ملاحظه فرمائید.

راهنمای جستجو
شکل ذیل در بالای لیست موضوعات عنوان ، کادری وجود دارد که این محل مربوط جستجوی موضوع مورد نیازکاربر ازلیست است و بنابراین کاربر میتواند با تایپ یک و چند کلمه موضوع مورد نیاز خود از لیست پیدا کند

درصورتیکه موضوع از اجزاء داخل لیست نباشد کاربر میتواند جهت تکمیل جستجو روی دکمه سمت راست کادر کلیک نماید تا جستجوی کامل برای یافتن مطلب مرتبط با عنوان مقدمه داروسازی ودرمان پید اشود شکل ذیل ملاحظه فرمائید.

پشتیبانی از نرم افزار :

اندازه حجم فایلی که بایستی دانلود کنید : 510 مگابایت

تلفن تماس : 09123382295

لینک تلگرام پشتیبان : ندای سلامت 

 سایت پشتیبان :ندای سلامت با طبیعت

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
ketaabpag-nehaey_735775_4850.zip103.3 MB

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا   با برداشت از کتاب سوّم قانون در طب سینا مطالب این   نرم افزار شامل ۲۲ فصل است که هر کدام از فصل ها که نام فنون طب میباشد ، مربوط به هست به اطلاعات تشریح و شرح  بیماری ها و تجویز  نسخ درمانی درمان یکی از اعضاء و جوارع بدن میباشد .   استفاده از این نرم افزار را به همه دوستداران ، متخصصین و اطبای طب سنتی و سایر دانش پژوهان و پزشکان محترم عمومی و تخصصی پیشنهاد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه پیشنیاز و تدابیر قرابادین کبیر

نرم افزار نسخه پیشنیاز و تدابیر قرابادین کبیر نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه داروهای آرامش بخش قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار نسخه داروهای آرامش بخش قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه داروهای مسکن و ضد دردهای قرابادین کبیر

نرم افزار نسخه داروهای مسکن و ضد دردهای قرابادین کبیر نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار اطمعه و خوراکی های داروئی قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار اطمعه و خوراکی های داروئی قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار داروهای تقویت کننده قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار داروهای تقویت کننده قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه اشربه و نوشیدنی های قرابادین کبیر

نرم افزار نسخه اشربه و نوشیدنی های قرابادین کبیر نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه صحت مزاج قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار نسخه صحت مزاج قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان

نرم افزارقرابادین کبیر نسخه داروها با مصارف موضعی

نرم افزارقرابادین کبیر نسخه داروها با مصارف موضعی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار مقدمات قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار مقدمات قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب سینا

نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب سینا نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب فهر ست عناوین نرم افزار کتاب چهارم  تبها به طور عام پيش بيني حال بيمار از پيشدرآمدها  ورم و جوش  گسستگي پيوندها به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا

نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب فهر ست عناوین نرم افزار کتاب دوم تدبیر داروسازیمزاج مفردات داروئیمفردات داروئیلغت نامه طب سنتیفهرست موضوعی مطالب عناوین نرم افزار کتاب دوم قانون د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا

نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا شرح نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب شکل یک فهر ست عناوین نرم افزار کتاب اولعلم طب و ارکان طبیعیعلل و علائم بیماری هابهداشت و پیشگیریبیماری های عمومی و درمانلغت نامه طب سنتی (این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید . فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب فهر ست عناوین نرم افزار کتاب پنجم داروهاي تركيبي به ترتيبي كه در كتابهاي داروسازي آمده اند 1- ترياقها و معجونهاي بزرگ 2 - ِاَيارجها (معجونهاي مس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا   با برداشت از کتاب سوّم قانون در طب سینا مطالب این   نرم افزار شامل ۲۲ فصل است که هر کدام از فصل ها که نام فنون طب میباشد ، مربوط به هست به اطلاعات تشریح و شرح  بیماری ها و تجویز  نسخ درمانی درمان یکی از اعضاء و جوارع بدن میباشد .   استفاده از این نرم افزار را به همه دوستداران ، متخصصین و اطبای طب سنتی و سایر دانش پژوهان و پزشکان محترم عمومی و تخصصی پیشنهاد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی سازگار با ویندوز 64 بیتی

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی سازگار با ویندوز 64 بیتی   نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 100,000 تومان

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نسخه ویندوز 32 بیتی

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نسخه ویندوز 32 بیتی   نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 100,000 تومان

نرم افزار جامع قانون در طب سینا

نرم افزار جامع قانون در طب سینا     نرم افزار شامل پنج جلد كتاب اول تا پنجم كتاب قانون در طب سينا باترجمه فارسي دكتر عبدالرحمن شرفكندي به انضمام تصاوير مرتبط با مفردات و مركبات و ساير مطالب ... اين نرم افزار با اقتباس از كتاب ارزشمند قانون طب سينا طراحي و با دقت و تلاش چند ساله تيم متخصص و حرفه اي ايجاد و آماده بهره برداري براي كليه اقشار جامعه كه به سلامت خود و خانواده اعتقاد دارند توصيه ميشود . نرم افزار قانون در طب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 100,000 تومان

نرم افزاربازی پازل تصاویر

نرم افزاربازی  پازل تصاویر نرم افزار پازل تصاویر را برای تقویت حافظه و سرگرمی شما تهیه کردم و شما با  نصب این افزار در ویندوز خود در مواقع بیکاری هم میتوانید  سرگرم شوید و هم حافظه خود را تقویت کنید شما قادر خواهید در این نرم افزار علاوه به کارگیری تصاویر داخلی از تصویرهای خارجی هم استفاده کنید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی زنان

نرم افزار  گوشی اندروید بهداشت تناسلی زنان  تمدن ایرانی با قدمتی چند هزار ساله، از پایه گذاران دانش پزشکی و طب در دنیا است و تربیت و معرفی بزرگانی چون ابن سینا، رازی و جرجانی به ساحت مقدس علم پزشکی مثالهایی از این ادعاست. با این وجود جدا از نظریات مکتوب موجود در کتب و مقالات بزرگان ما، بسیاری دستورات طبی در جامعه ایرانی متداول بوده که یا در منابع علمی ما اشاره ای به آنها نشده و یا اشاره ای گذرا و مختصر به آنها شده است. مواردی نظیر آدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی مردان

نرم افزار  گوشی اندروید بهداشت تناسلی مردان  تمدن ایرانی با قدمتی چند هزار ساله، از پایه گذاران دانش پزشکی و طب در دنیا است و تربیت و معرفی بزرگانی چون ابن سینا، رازی و جرجانی به ساحت مقدس علم پزشکی مثالهایی از این ادعاست. با این وجود جدا از نظریات مکتوب موجود در کتب و مقالات بزرگان ما، بسیاری دستورات طبی در جامعه ایرانی متداول بوده که یا در منابع علمی ما اشاره ای به آنها نشده و یا اشاره ای گذرا و مختصر به آنها شده است. مواردی نظیر آدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

خواص گیاهان داروئی در یک نگاه برای گوشی موبایل با سیستم اندروید

خواص گیاهان داروئی در یک نگاه برای گوشی موبایل با سیستم اندروید ضرورت آشنائی و شناخت کلی با شکل و تصویر ، خواص و کاربرد و منافع و زیان گیاهان داروئی برای انسان تصمیم به طراحی و تولید نرم افزاری گرفتیم با رابط کاربری آسان و کاربرد آموزشی فوق العاده زیبا و کاربردی که کاربر بتواند با یک نگاه هم با شکل گیاه آشنا شود و هم با کلیات منافع و ضررهای آن ، استفاده از این نرم افزار برای کلیه اقشار با هر گروه سنی پیشنهاد میشود سایت ندای سلامت با طبیعت مهندس سید رحمت الله ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود رایگان دمو نرم افزار جامع قانون سینا

دانلود رایگان دمو نرم افزار جامع قانون سینا نرم افزار جامع قانون در طب ابوعلی سیناقانون در طب   یکی از کتابهای   ابن سینا   در زمینه ٔ پزشکی‌است که نزدیک به هفتصد سال در مراکز علمی اروپا تدریس می‌شد. اصل کتاب به   زبان عربی   نوشته شده‌است و   عبدالرحمن شرفکندی   در دهه‌های ۴۰ و ۶۰ شمسی، آن را به   زبان فارسی   ترجمه کرده‌است . این کتاب مهم‌ترین و مفصل‌تری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

نرم افزار بیماری ها ونسخ به انضمام گیاهان داروئی با اقتباس از ذخیره خوارزمشاهی جرجانی

نرم افزار بیماری ها ونسخ به انضمام گیاهان داروئی با اقتباس از ذخیره خوارزمشاهی جرجانی   ذخیره ٔ خوارزمشاهی   کتابی‌است به   زبان فارسی   در پزشکی نوشته ٔ   اسماعیل جرجانی. آغاز تألیف آن ۵۰۴ قمری بوده‌است. کتاب تقدیم به قطب‌الدین خوارزمشاه است. ذخیره ٔ خوارزمشاهی بزرگ‌ترین کتاب پزشکی به زبان فارسی بود که تا بدان تاریخ نوشته می‌شد. جرجانی خود در باب تفصیل کتاب در مقدمه ٔ اثر گوید: و خاصیت این کتاب تمامی است از بهر آنکه قصد کرده آمده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نرم افزار طب اسلامی نسخه یک با اقتباس از مراجع پژوهشی طبی و منابع فقهی

نرم افزار طب اسلامی نسخه یک با اقتباس از مراجع پژوهشی طبی و منابع فقهی   طب اسلامی با توجه به اینکه انسان ساحت ها و ابعاد مختلفی دارد، دانشمندان علوم مختلف هریک بعد خاصی از ابعاد آدمی را تحقیق و مطالعه میکنند. اکنون این سوال پیش می آید که هریک از این ابعاد چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ آیا میتوان هریک از ساحات وجود انسان را بدون درنظر گرفتن سایر ساحت ها مورد مطالعه قرار داد؟بنابر تحقیق نهایی در حکمت متعالیه، ساحات و مراتب وجودی انسان با همه کثرات آن به وجود واحد، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی  

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی       تعدادی از واژه های مربوط به نرم افزار لغت نامه تفسیری طب سنتی در ادامه تقدیم شما گردید به اطلاع میرسد نرم افزار ذکر شده دارای بیش از شش هزار و پانصد لغت و امکانات جستجو از لیست و متن بوده ومیتواند برای استفاده محققین و دانش پژوهان طب سنتی بسیار کارساز و مفید باشد.   - اجام : بمعنی نی زار است .  2- استنشاق : ببینی کشیدن چیزی مائع بود که بسیار سائل باشد .  3- اصل : یعنی ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نرم افزار مقدمه ای بر قرابادین و داروسازی با اقتباس از کتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزار مقدمه ای بر قرابادین و داروسازی با اقتباس از کتاب پنجم قانون در طب سینا فهرست مطالب این نرم افزار به شرح ذیل است  انگشت پيچ سقز بنه درمان خلط خوني معجون ارسطوماخس درمان سل و قرحه ريه داروي درمان قلب ناتواني معده درمان درد مفاصل و نقرس بيماري روباه رنگ سياه مو پيمانه اوزان داروها ساهر پيمانه و اوزان داروها يوحنا درمان سردرد نسخه يک چشم  و درمان بيماري هاي آن بيماريهاي گوش قرحه بيني و درمان آنها دندان و هرچه مربوط به دندان است ذبحه وخفگي ها زبان كوچكه و لوزتين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

نرم افزار دایرة المعارف سلامت با طبیعت با اقتباس از مقالات علمی طبیعت درمانی

نرم افزار دایرة المعارف سلامت با طبیعت با اقتباس از مقالات علمی طبیعت درمانی     دراین نرم افزار شما  با شرح فهرست موضوعی عناوین ذیل اشنا خواهید شد و با آگاهی و ارتقاء اطلاعات سلامت تن و روان به سلامت و شادابی خواهید رسید . مواد موثر در گیاهان داروئی، آمینو اسید ها ، پروتئین ها،واژه نامه پزشکی  داروئی و با امکانات جستجو، ویتامین ها ، مواد معدنی ، مکمل های غذائی،مفردات گیاهان داروئی با تصاویر و خواص آنها ،شگفتی های جدید درمانی و تذکرات مفی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان