- فروشگاه ندای سلامت با طبیعت نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی  
نرم افزاهای طب سنتی گوشی های موبایل اندروید عضو خبرنامه تلگرام ما شوید اپلیکیشن رایگان کتاب جامع تحفه حکیم مومن اپلیکیشن رایگان واژه نامه مفردات طب سنتی دانلود اپلیکیشن های اندروید گوشی ندای سلامت
قابل توجه دوستداران طب سنتی ، سایت ندای سلامت با طبیعت در جهت گسترش فرهنگ طب سنتی و بالا بردن آگاهی عمومی نرم افزارهای مرتبط این دانش مفید راتقدیم میدارد تلفن همراه پشتیبانی نصب نرم افزار: 09123382295 تلگرام پشتیبانی بعداز نصب نرم افزار:https://telegram.me/nedayesa مهندس سید رحمت الله انصاری

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی  

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی   

 

تعدادی از واژه های مربوط به نرم افزار لغت نامه تفسیری طب سنتی در ادامه تقدیم شما گردید به اطلاع میرسد نرم افزار ذکر شده دارای بیش از شش هزار و پانصد لغت و امکانات جستجو از لیست و متن بوده ومیتواند برای استفاده محققین و دانش پژوهان طب سنتی بسیار کارساز و مفید باشد.

 

اجام : بمعنی نی زار است . 
2- استنشاق : ببینی کشیدن چیزی مائع بود که بسیار سائل باشد . 
3- اصل : یعنی بیخ و آن عام است از انکه از شجر باشد یا از گیاه . 
4- اصول اربعه : عبارت از بیخ رازیانه و کاسنی و کرفس و کِبَراست . 
5- اغصان : یعنی شاخها و آن مخصوص بشجر و گیاه شاخدار است و مفرد آن غصن .
6- افومالی : چیزی است که دران عسل را حل کنند و نگهدارند و جوش ندهند آنرا . 
7- اکتحال : بچشم کشیدن چیزی بود .
8- اکسومالی : سکنجبین متخذ از سرکه و عسل است و بعضی زیاده میکنند دران آب دریا شور یا نمک دریا . 
9- اکلیل : بمعنی تاج و ابر تاریک و غیر آن نیز آمده است و در ادویه مراد از ان چنبری و کج بودن شکوفه و بار نباتات است و اکله و اکالیل جمع آن آمده . 
10- انکباب : مراد ازان نگاه داشتن عضو است به بخار ادویه که درآب جوشانیده باشند و یا گرم کرده باشند 
11- اودیه : جمع وادی بمعنی کناره دریا و رودخانها است . 
12- اوذرومالی : عسل و آب باران بالمناصفه درهم ممزوج نموده در آفتاب گذاشته است .
13- اوکسائی : سرکه مخلوط با آب و نمک است . 
حرف الباء :
14- بادزهر : اسم فارسی تَریاق است و گویند هر چه دفع سم کند و مصنوع مرکب نباشد مخصوص باین اسم است.
15- باقور : جمع بقر است . 
16- باکور : نخستین میوه است که برسد . 
17- بتر : بوئیدن 
18- بخور : هر چه دود آنرا استعمال نمایند . 
19- بربور : بفارسی بلغور نامند .
20- بزاق و بصاق : آب دهن را گویند . 
21- بزر: آنچه از بار نباتات در غلاف و در قشر باشد مثل خشخاش . 
22- بشع : بمعنی بدمزه است وهرچه را طعم مرکب از مرارت و قبض باشد باین اسم خوانند . 
23- بصیص : نورانی و درخشنده 
24- بطایح : زمینهائیکه آب دران جمع شده باشد و بفارسی مرداب نامند . 
25- بعر : بفتح اول سرکین است . 
26- بکر : شتر جوان و بکسر اول دوشیزه .
27- بثک : بتحریک کرمها است که در ساق اشجار متکون شود . 
حرف التاء :
28- تِریاق : بکسرتـاء بفارسی تریاک نامند و هر چه درشـأن او باشدکه حفظ قوت صحت مزاج روح بحدی کنـد که رفـع ضرر هم از خود نمایـد باین اسم نامند وگوینـد تِریـاق مخصوص بدوائـی صناعـی است و آنکـه افیـون را تِریـاق مینامنـد بجـهت حفظ قوت آن است که دریـن امر با تَریـاق حقیقی اشتراک دارد . 
29- تصعیق : آمیختن شراب با آب است . 
30- تصعید : آنچه بآتش اجزای آنرا صعود فرمایند لطیف آنرا اخذ کنند . 
31- تعلیق : آویختن چیزی بگردن و بسائر اعضا .
32- تفه : یعنی بی مزه و مراد طعمی است که نه لذیذ باشد . 
33- تکریه : تاثیر آن ترطیب ، وتلیین و ارخاء بسیار و تولید بلغم باشد . 
34- تکرج : بفارسی پادر گویند و آن متغیر شدن طعم است یا بو یا هر دو . 
35- تکلیس : بمعنی صـاروج کردن و سوختن چیز و سیـراب نمـودن و بهـره برداشتن آمده و مـراد ازان مهیـا ساختن بعضی ادویه است بجهت نفوذ و سرعت تـاثیر و رفع کردن ثقـل وکثافت آن خواه بـاحراق باشد و یـا بعمل دیگر . 
حرف الثاء :
36- ثقیل : یعنی کران و بمعنی کران آمدن بر طبع که دیر فعل بود و سریع الزوال نباشد . 
37- ثمر : بار نبات است مثل خوشه میوه و امثال آن . 
38- ثمنش : لغت یونانی است و مراد ازان هر چه از نباتات مابین درخت و گیاه باشد . 
حرف الجیم : 
39- جبر: کسر ، عضو شکسته را بستن است . 
40- جرله : بر راء مهمله ، زمین سنگ لاخ 
41- جریش : نیم کوفته که بلغور نامند . 
42- جفاف : خشک و خشکی 
43- جمـد : بفتح اول و ثانـی ، آب گرد آمده و جمع شده و بسته شده از سردی و نیز جـزو چیز را نامند .
حرف الحاء :
44- حامض : یعنی ترش 
45- حاد : بمعنی تنـد است و آن مرکب از تلخی و حرافت است و فعل آن مثل افعال اجزای آن است. 
46- حب : آنچه در ثمر بارز و بی غلاف باشد مثل گندم و جو . 
47- حریف : یعنی گزنده که اجزای آن در زبان فرو رود و بسیار بگزد و تفریق اجزای آن نماید .
48- حشیش :گیـاه خشـک و شبیه بخشک شده وگوینـد مخصوص نباتـی است که بـر روی زمین پهن نموده یا ساق باشد و بحد ثمنش نرسد . 
49- حکاکه : آنچه از سائیدن دو چیز جدا شود . 
50- حلاق : سترنده موی 
51- حلو : یعنی نمیرین و هر چه زبان را منبسط سازد و اندک حرارت دران احداث کند و لذیذ باشد ، شیرین نامند . 
52- حلیب : شیره تخم ها و غیر آن و شیر تازه دوشیده است . 
53- حمل : بار نباتات است اعم از ثمر و مشابه ثمر 
54- حُمول : اعم از ثمر و مشابه ثمر است . 
حرف الخاء : 
55- خائز : آنچه اجزاء خلط را بهم آورد و غلیظ گرداند .
56- خرء : سرکین طیور و غیرها است . 
57- خفیف : بمعنی سبک و آنچه بر طبع احتمال آن آسان بود و سریع الزوال باشد . 
58- خلع : بیرون رفتن سر استخوان از مکان خود .
59- خلعلع : اسم ضبع است .
60- خلیع : سست 
61- خمل : بمعنی پرز است و در ادویه هر چه شبیه بپرز بر سطح ظاهر آن باشد مانند آنچه بر روی به میباشد . 
حرف الدال : 
62- دابق : آنچه بجهت لزوجت کثیفه خود بدست بچسبد مثل دبق .
62- دسم : هر چـه زبان و غیـرآن را نرم سازد و اجزای آنـرا منبسط سازد بی احداث حرارت و بفارسی چرب نامند .
63- دلوک : بمعنی مالیدن است و مراد ازان آنچه از سنونات بانکشت بر دندان و غیر آن بمالند . 
64- دوای غذائی : آنکه تاثیر کیفیت آن زیاده بر تاثیر کمیت و ماده آن باشد . 
65- دوائی سمی : آنکه بکیفیت تاثیر آن موافق مزاج نبود و بالخاصیت کشنده باشد مثل افیون .
66- دوائی مطلق : آنکه تاثیر بکیفیت کند و جزو بدن نشود . 
67- دهنی : آنکـه در جسم او چربی موجود باشد و باعث اشتعال او گردد مثل مغزها و تخمها و چوب صندل ابیض و دیودار و عود هندی و مانند اینها . 
حرف الذال :
68- ذرور : آنچه سائیده بی مائعی بر عضو بمالند و یا بپاشند . 
69- ذو العاثیه : انچه تاثیر بصورت نوعیه خود کند اعم از انکه تریاق باشد یا زهر . 
حرف الراء :
70- رادع : آنچه مواد را مانع ریختن بعضو شده اعضا را قابل ورود آن نسازد و ردع مقابل جذب است . 
71- رجیع : فضله هضم اول انسان است . 
72- رخص : بفتح اول و ثانی ، بناز پرورده و در ادویه هر چه نازک و زودشکن باشد . 
73- رخو : نرم و سست 
74- ردی الکیموس : آنچه ازان اخلاط غیر معتدل القوام و الکیفیه متکون شود . 
75- رزین : آرمیده و مرد پربار و در ادویه انچه در متانت و سنگینی و خوش جوهری تمام باشد . 
76- رسوب : ته نشین مایعات ، و انچه در مایعات اندازند و بر روی آب ایستد آن را راضب نامند .
77- رمص : رطوبت غلیظی را نامند که در اطراف پلک چشم جمع شده و چسبنده باشد .
78- روث : سرکین حیوانات 
79- رودومالی : شراب متخذ از عصاره گل سرخ است با عسل .
حرف الزای :
80- زعوقه : طعم بسیار کریه و مرکب از مرارت و ملوحت است . 
83 - غب : اول مـوی که بر بـدن حیوانات بـرآید و اسم کیمخت است کـه ساغری باشد و در ادویـه آنچه بـر سطح او چیزی شبیه بموی تازه برآمده باشد مزغب نامند مانند به و هلو و شفتالو .
82- زهر : شکوفه و گل باشد . 
حرف السین :
83- سائل : آنچه اجزاء آن در همه جهـات حرکت کند اعـم از آنکه اتصال اجزاء او منقطع شود یا نشود مثل آب و روغنها .
84- سباخ : شوره زار 
85- سبط : راست ، بی کره را نامند از مو و غیر آن . 
86- سحیق : انچه بسیار نرم سائیده باشند . 
87- سنون : آنچه بدندان پاشند و یا بمالند و مقوی جوهر آن باشد . 
88- سهک : بدبوشدن گوشت و بوی عرق که از بدن آید که بفارسی سمیت نامند . 
89- سهل : زمین نرم 
حرف الشین :
90- شامخ : کوه بلند 
91- شتر : بفتح اول و کسر ثانی ، در بدن پلک چشم .
92- شدخ : سرشکستن و فراخی و سفیدی روی است .
93- شدخ عضل : بمعنی از هم باز شدن و گسیختن ( منظور عضلات است ) 
94- شدق : بفتح اول و يا کسر آن و سکون ثانی ، فراخی گوشه دهان و بفتحتين فراخ شدن گوشه دهان 
95- شرف : بضم اول و فتح ثانی،کنکرها است و در ادویه انچه در اطراف او زواید و برآمدگیها باشد مشرف نامند مانند سر انار . 
96- شطب : بضم اول و ثانی ، جوهـر شمشیر و بفتح اول و سکون ثـانی ، جدا کردیدن و دور شدن و پـوست باز کردن و در ادویه هر چه باین صفت باشد شطب گویند . 
97- شمه : انچه بو کند . 
حرف الصاد :
98- صالح الکیموس : آنچه ازو خونی متولد کردد و بهمه جهات ، آنکه اعتدال داشته و سائـر اخلاط مخلوط بآن بقدر طبیعی باشد و خلط بد ازو بهم نرسد . 
99- صخریه : زمین سنگستان 
100- صفق : بفتح اول و ثـانی ،آبیکه بر ادیم و یـا مَشک نو بریزند پس زرد کـردد ، و بمعنی طرف و کنار و در نباتات انچه چین دار و با زردی و میل بطرفی داشته مستقیم باشد مصفق نامند . 
101- صفیق : پوست درشت و مستحکم بافته شده است . 
حرف الضاد : 
102- ضماد : انچه غلیظ القـوام که مائع و نـرم باشد بر عضو بمالند و یا بر او بندند اعـم از آنکه مـوم و روغن داشته باشد و یا نداشته باشد . 
حرف الطاء :
103- طافی : انچه بر روی آب ایستد . 
104- طبیخ : انچه جوشانیده آب آنرا استعمال نمایند . 
105- طحن : خرد کردن 
106- طاخونه : که آسیا باشد مسمی باسم لازم است . 
107- طری : تازه 
108- طلا : آنچه رقیق القوام باشد و برعضو مالند ، و نام نوعی از شراب است . 
109- طیب : بسکون ثانی : خوشبو و تند ، و بتشدید آن : بمعنی پاکیزه . 
حرف العین : 
110- عشب : بضم اول و سکون ثانی ، بمعنی گیاه است .
111- عصیراب : افشرده از نباتات که منجمد نشده باشد . 
112- عفص : بکسرفـا ، طعم زمخت کـه زبان را درشت سازد و اجـزای آن را بسبب برودت بهم آورد و فعل آن تبرید و تکثیف و تصلیب و تخشین و ردع است . 
113- عنقود : خوشه نباتات و عناقید جمع آن است . 
114- عض : بضاد معجمه تر و تازه نارس از نباتات است . 
حرف الفاء :
115- فاتر : نیم گرم است . 
116- فتیله : بمعنی شانه که مخصوص بدبر باشد . 
117- فرزجه : شافه که قبل و رحم را مخصوص باشد ؛ 
118- فرفیری : بمعنی رنگ بنفش است .
119- فسخ : ازهم جدا شدن است . 
حرف القاف :
120- قابض : گیرنده را نامند که اجزای زبان را بهم آورد و درشت نمازد و فعل آن تبرید و تجفیف و تغلیظ و تقویت اشتها است و در غیر طعم مراد از آن شیء حابس است که بسبب بهم آوردن اجزای عضو حبس و استمساک نماید . 
121- قضبان : شاخهای گیاه بی ساق است و قضب واحد آن است .
122- قطور : انچه در گوش و غیر آن از اعضا بچکانند . 
123- قنبعه : بضم اول و ثالث و سکون ثانی قبهای خوشه کشت است . 
حرف الکاف : 
124- کثیر الغذا : انچه اکثر مقدار او جزو بدن شود . 
125- کثیف : بخلاف لطیف و آن چیزی است که اجزای او بدشواری قبول انفصال ازکیفیت بدنی کند و نفوذ در اجزای بدن بسرعت ننماید .
126- کماد : انچه گرم کرده بر عضو بندند مثل تکمید بسبوس گندم .
127- کیموس : اخلاط متولده از هضم کبدیست . 
128- کیلوس : کشکابی است که از هضم معده بهم رسد و شبیه بکشک محلول بآب باشد . 
حرف اللام : 
129- لخلخه : انچه با مائعات در ظرفی کرده بر همزده بو کنند . 
130- لحاء : ریشهای باریک نبات است . 
131- لزاق و لزوق : انچه بر عضو بچسبانند و با چسبندگی باشد . 
132- لطوخ : بمعنی اندودن چیزی است بر عضو که از طلا غلیظتر و از ضماد رقیقتر باشد . 
133- لعوق : بمعنی انگشت پیچ است که از معجون رقیق تر باشد . 
134- لیف : انچه از اصول و لحای نباتات روید و باریک تر از لحا باشد . 
حرف المیم :
135- مالی : عسل است .
136- مالی قراطن و ماء القراطن : ماء العسل اند . 
137- مبرود : انچه بسوهان خرد کرده باشند . 
138- مر : تلخ و هر چه بسطح ظاهر زبان نفوذ کند و درشت سازد و با کراهیت بود و طبع را بر هم زند و فعل آن تسخین و جلا و منع تعفن است . 
139- مروخ : مالیدن چیزی بر اعضا است . 
140- مزدات : پراکنده است .
141- مسبت : انچه خواب آورد و با منوم مرادف است . 
142- مسوح : انچه در مالیدن آن بر بدن مبالغه در دلک عضو نکنند . 
143- مسیح : بی مزه و با تفه مرادف است . 
144- مصول : انچه در سوختن بحد رمادیت نرسد . 
145- مضغ : خائیدن چیزی است . 
146- معفق : خمیده و کج شده است . 
147- مغسول : انچه د رشستن آن مبالغه کرده باشند . 
148- مفرق : بفتح اول و کثر ثالث تا رک سر و در اثمار و گلها و هر چه سرِ ان هموار نبوده ، زواید داشته باشد مفرق گویند . 
149- مِنتَن : بدبو 
150- منخول : انچه پیخته باشد . 
حرف النون :
151- ناشف : انچه جذب رطوبات سیاله کند اعم از انکه منافذ او مرئی نباشد مثل آهک آب ندیده و یا مرئی باشد چون اسفنج و ناشف را قحل نیز نامند . 
152- نبطی : در لغات مراد از لغت قومی است ، و در ادویه مراد گیاه خودروی است که آن را نکشته باشند 
153- نجم : نبات بی ساق است که بر زمین پهن شود که بفارسی بیاره گویند . 
154- نشاره : انچه بسوهان و دم اره ریزه شده باشد. 
155- نشوق : انچه ببینی کشند . 
156- نطول : هر چه را جوشانیده آب آنرا بر اعضا بریزند و پاشویه قسمی ازان است . 
157- نفاخ : هر چه دران رطوبت غریبه باشد و از حرارت بدنی تحلیل نیافته مستحیل بریاح شود خواه در معده و امعا مثل میوه ها و خواه در عروق مانند مغزها و اکثر تخمها و قسم ثانی را فعل تقویت باه است . 
158- نفوخ : انچه از ادویه یابسه سائیده بی مائعی در بینی دمند . 
159- نقوع و نقیع : انچه خیسانده بدون جوش صاف نموده استعمال نمایند . 
حرف الواو :
160- وثب : جستن از جای 
161- وثی : گزنده 
162- وعر : بعین مهمله ، زمین سخت 
163- وقود : برافروختن آتش 
164- وهن : سستی 
حرف الهاء :
165- هاضم : انچه اهانت طبیعت بر طبخ و گذرانیدن غذا و خلط کند و سبب قبول هضم آن شود مثل مصطکی 
166- هتک : پاره شدن 
167- هش : انچه جرم آن سست و ریزنده باشد و با اندک افشردن ریزه شود مثل صبر خوب و غاریقون 
حرف الیاء :
168- یافوخ : پیش سر است .

 
مشخصات :

 •  این لغتنامه مجهز به بیش از شش هزار شصد و پنجاه واژه و بیش از یک ملیون کلمه شرح تفصیلی لغات طب سنتی شامل اصطلاحات ، گیاهان داروئی ، داروهای گیاهی ، داروهای معدنی ، داروهای جانوری است .

 

 • روش توضیحات و شرح لغات در لغت نامه شامل معانی و مشابهات لغات ، خواص و کاربرد ، مشخصات و ماهیت ، بیماری ها و درمان و غیره .

 

 •  روش جستجو از نرم افزار از دوطریق لیست لغات و محیط تفسیر و شرح لغات امکان پذیر است و کاربر میتواند به خیلی از مجهولات اولیه خود دسترسی داشته باشد .

 

 • · کلید واژه های جستجو در این نرم افزار شامل مفردات گیاهی ، معدنی و حیوانی ، خواص ، بیماری ، اصطلاحات طب سنتی و دواها و..

روش جستجو در نرم افزار

 • در طراحی و تولید نرم افزار لغتنامه طب سنتی سعی گردیده از واژه ها و معانی تفسیری مورد نیاز طبیعت درمانی ، گیاهان داروئی ، داروهای گیاهی ، طبایع و مزاج ، درمان گیاهی داروهای معدنی ، داروهای حیوانی ، بیماری ها ، مشابهات اسامی گیاهان ، طبیعت درمانینسخ درمانی ، اسامی گیاهان و معدنیات و ... قدیم ، یونانی ، سریانی ، هندی ، فارسی قدیم و اردو ... بنابراین این نرم افزار تنها یک لغت نامه ساده نیست و... کاربرد گسترده ای میتواند برای همگان داشته باشد.

اصطلاحات طب سنتی واسلامی

 • شامل حدود هفت هزار لغت و مشابهات
 • فارسی لغات یونانی ، هندی ، اردو ، عربی و ..
 • شرح تفسیری لغات داروئی ،گیاهی و..
 • دارای امکان جستجو جهت انواع دارو ،گیاه و ..
 • شرح تفسیری هر لغت
 • دارای اطلاعات درمانی و شرح بیماری به اسامی مختلف
 • با امکانات جستجو در لیست و متن شرح
 • سازگار با ویندوز7

ادامه توضیحات در صفحه اختصاصی

 • پشتیبانی :  

               rahmatansari@yahoo.com

          همراه :              09123382295


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
setup_215922_8873.zip14 MB

نرم افزار نسخه پیشنیاز و تدابیر قرابادین کبیر

نرم افزار نسخه پیشنیاز و تدابیر قرابادین کبیر نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه داروهای آرامش بخش قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار نسخه داروهای آرامش بخش قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه داروهای مسکن و ضد دردهای قرابادین کبیر

نرم افزار نسخه داروهای مسکن و ضد دردهای قرابادین کبیر نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار اطمعه و خوراکی های داروئی قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار اطمعه و خوراکی های داروئی قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار داروهای تقویت کننده قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار داروهای تقویت کننده قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه اشربه و نوشیدنی های قرابادین کبیر

نرم افزار نسخه اشربه و نوشیدنی های قرابادین کبیر نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار نسخه صحت مزاج قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار نسخه صحت مزاج قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان

نرم افزارقرابادین کبیر نسخه داروها با مصارف موضعی

نرم افزارقرابادین کبیر نسخه داروها با مصارف موضعی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار مقدمات قرابادین کبیر عقیلی

نرم افزار مقدمات قرابادین کبیر عقیلی نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطاري ها و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب سینا

نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب سینا نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب فهر ست عناوین نرم افزار کتاب چهارم  تبها به طور عام پيش بيني حال بيمار از پيشدرآمدها  ورم و جوش  گسستگي پيوندها به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا

نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب فهر ست عناوین نرم افزار کتاب دوم تدبیر داروسازیمزاج مفردات داروئیمفردات داروئیلغت نامه طب سنتیفهرست موضوعی مطالب عناوین نرم افزار کتاب دوم قانون د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا

نرم افزار کتاب اول قانون در طب سینا شرح نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید .فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب شکل یک فهر ست عناوین نرم افزار کتاب اولعلم طب و ارکان طبیعیعلل و علائم بیماری هابهداشت و پیشگیریبیماری های عمومی و درمانلغت نامه طب سنتی (این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب پنجم قانون در طب سینا نرم افزار قانون در طب ابوعلی سینانسخه دومنسخه دوم این نرم افزار با تغیراتی از لحاظ فهرست بندی مطالب با اقتباس از پنج جلد کتب قانون در طب که ترجمه آنها به فارسی توسط ادیب محترم مرحوم شرفکندی انجام شده ، تهیه وتنظیم گردید . فهرست عناوین پنج کتاب قانون درطب فهر ست عناوین نرم افزار کتاب پنجم داروهاي تركيبي به ترتيبي كه در كتابهاي داروسازي آمده اند 1- ترياقها و معجونهاي بزرگ 2 - ِاَيارجها (معجونهاي مس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا

نرم افزارکتاب سوّم قانون در طب سینا   با برداشت از کتاب سوّم قانون در طب سینا مطالب این   نرم افزار شامل ۲۲ فصل است که هر کدام از فصل ها که نام فنون طب میباشد ، مربوط به هست به اطلاعات تشریح و شرح  بیماری ها و تجویز  نسخ درمانی درمان یکی از اعضاء و جوارع بدن میباشد .   استفاده از این نرم افزار را به همه دوستداران ، متخصصین و اطبای طب سنتی و سایر دانش پژوهان و پزشکان محترم عمومی و تخصصی پیشنهاد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی سازگار با ویندوز 64 بیتی

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی سازگار با ویندوز 64 بیتی   نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 100,000 تومان

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نسخه ویندوز 32 بیتی

قرابادین کبیر عقیلی خراسانی نسخه ویندوز 32 بیتی   نرم افزار قرابادين كبير با اقتباس از نسخه خطي كتاب قرابادين كبير عقيلي خراساني به انضمام متن كامل كتاب مخزن الادويه و لغت نامه تفضيلي با برداشت از كتب مرجع طب سنتي تهيه شده و مجهز به امكانات پيشرفته جستجو موضوعي نسخ مركبات، بيماري ، مفردات داروئي و غيره بوده و شما قادر خواهيد بود به سهولت به كل مطالب مورد نيازتان دسترسي داشته باشيد تهيه اين نرم افزار را به كليه طبيبان طب سنتي ، پزشكان ،عطار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 100,000 تومان

نرم افزار جامع قانون در طب سینا

نرم افزار جامع قانون در طب سینا     نرم افزار شامل پنج جلد كتاب اول تا پنجم كتاب قانون در طب سينا باترجمه فارسي دكتر عبدالرحمن شرفكندي به انضمام تصاوير مرتبط با مفردات و مركبات و ساير مطالب ... اين نرم افزار با اقتباس از كتاب ارزشمند قانون طب سينا طراحي و با دقت و تلاش چند ساله تيم متخصص و حرفه اي ايجاد و آماده بهره برداري براي كليه اقشار جامعه كه به سلامت خود و خانواده اعتقاد دارند توصيه ميشود . نرم افزار قانون در طب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 100,000 تومان

نرم افزاربازی پازل تصاویر

نرم افزاربازی پازل تصاویر نرم افزار پازل تصاویر را برای تقویت حافظه و سرگرمی شما تهیه کردم و شما با  نصب این افزار در ویندوز خود در مواقع بیکاری هم میتوانید  سرگرم شوید و هم حافظه خود را تقویت کنید شما قادر خواهید در این نرم افزار علاوه به کارگیری تصاویر داخلی از تصویرهای خارجی هم استفاده کنید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی زنان

نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی زنان  تمدن ایرانی با قدمتی چند هزار ساله، از پایه گذاران دانش پزشکی و طب در دنیا است و تربیت و معرفی بزرگانی چون ابن سینا، رازی و جرجانی به ساحت مقدس علم پزشکی مثالهایی از این ادعاست. با این وجود جدا از نظریات مکتوب موجود در کتب و مقالات بزرگان ما، بسیاری دستورات طبی در جامعه ایرانی متداول بوده که یا در منابع علمی ما اشاره ای به آنها نشده و یا اشاره ای گذرا و مختصر به آنها شده است. مواردی نظیر آدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی مردان

نرم افزار گوشی اندروید بهداشت تناسلی مردان  تمدن ایرانی با قدمتی چند هزار ساله، از پایه گذاران دانش پزشکی و طب در دنیا است و تربیت و معرفی بزرگانی چون ابن سینا، رازی و جرجانی به ساحت مقدس علم پزشکی مثالهایی از این ادعاست. با این وجود جدا از نظریات مکتوب موجود در کتب و مقالات بزرگان ما، بسیاری دستورات طبی در جامعه ایرانی متداول بوده که یا در منابع علمی ما اشاره ای به آنها نشده و یا اشاره ای گذرا و مختصر به آنها شده است. مواردی نظیر آدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

خواص گیاهان داروئی در یک نگاه برای گوشی موبایل با سیستم اندروید

خواص گیاهان داروئی در یک نگاه برای گوشی موبایل با سیستم اندروید ضرورت آشنائی و شناخت کلی با شکل و تصویر ، خواص و کاربرد و منافع و زیان گیاهان داروئی برای انسان تصمیم به طراحی و تولید نرم افزاری گرفتیم با رابط کاربری آسان و کاربرد آموزشی فوق العاده زیبا و کاربردی که کاربر بتواند با یک نگاه هم با شکل گیاه آشنا شود و هم با کلیات منافع و ضررهای آن ، استفاده از این نرم افزار برای کلیه اقشار با هر گروه سنی پیشنهاد میشود سایت ندای سلامت با طبیعت مهندس سید رحمت الله ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود رایگان دمو نرم افزار جامع قانون سینا

دانلود رایگان دمو نرم افزار جامع قانون سینا نرم افزار جامع قانون در طب ابوعلی سیناقانون در طب   یکی از کتابهای   ابن سینا   در زمینه ٔ پزشکی‌است که نزدیک به هفتصد سال در مراکز علمی اروپا تدریس می‌شد. اصل کتاب به   زبان عربی   نوشته شده‌است و   عبدالرحمن شرفکندی   در دهه‌های ۴۰ و ۶۰ شمسی، آن را به   زبان فارسی   ترجمه کرده‌است . این کتاب مهم‌ترین و مفصل‌تری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 500 تومان

نرم افزار بیماری ها ونسخ به انضمام گیاهان داروئی با اقتباس از ذخیره خوارزمشاهی جرجانی

نرم افزار بیماری ها ونسخ به انضمام گیاهان داروئی با اقتباس از ذخیره خوارزمشاهی جرجانی   ذخیره ٔ خوارزمشاهی   کتابی‌است به   زبان فارسی   در پزشکی نوشته ٔ   اسماعیل جرجانی. آغاز تألیف آن ۵۰۴ قمری بوده‌است. کتاب تقدیم به قطب‌الدین خوارزمشاه است. ذخیره ٔ خوارزمشاهی بزرگ‌ترین کتاب پزشکی به زبان فارسی بود که تا بدان تاریخ نوشته می‌شد. جرجانی خود در باب تفصیل کتاب در مقدمه ٔ اثر گوید: و خاصیت این کتاب تمامی است از بهر آنکه قصد کرده آمده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نرم افزار طب اسلامی نسخه یک با اقتباس از مراجع پژوهشی طبی و منابع فقهی

نرم افزار طب اسلامی نسخه یک با اقتباس از مراجع پژوهشی طبی و منابع فقهی   طب اسلامی با توجه به اینکه انسان ساحت ها و ابعاد مختلفی دارد، دانشمندان علوم مختلف هریک بعد خاصی از ابعاد آدمی را تحقیق و مطالعه میکنند. اکنون این سوال پیش می آید که هریک از این ابعاد چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ آیا میتوان هریک از ساحات وجود انسان را بدون درنظر گرفتن سایر ساحت ها مورد مطالعه قرار داد؟بنابر تحقیق نهایی در حکمت متعالیه، ساحات و مراتب وجودی انسان با همه کثرات آن به وجود واحد، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی  

نرم افزار لغتنامه دستیار طب سنتی با اقتباس از مراجع مجموعه لغتنامه تفسیری طب سنتی      تعدادی از واژه های مربوط به نرم افزار لغت نامه تفسیری طب سنتی در ادامه تقدیم شما گردید به اطلاع میرسد نرم افزار ذکر شده دارای بیش از شش هزار و پانصد لغت و امکانات جستجو از لیست و متن بوده ومیتواند برای استفاده محققین و دانش پژوهان طب سنتی بسیار کارساز و مفید باشد.   - اجام : بمعنی نی زار است .  2- استنشاق : ببینی کشیدن چیزی مائع بود که بسیار سائل باشد .  3- اصل : یعنی ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نرم افزار مقدمه ای بر قرابادین و داروسازی با اقتباس از کتاب پنجم قانون در طب سینا

نرم افزار مقدمه ای بر قرابادین و داروسازی با اقتباس از کتاب پنجم قانون در طب سینا فهرست مطالب این نرم افزار به شرح ذیل است  انگشت پيچ سقز بنه درمان خلط خوني معجون ارسطوماخس درمان سل و قرحه ريه داروي درمان قلب ناتواني معده درمان درد مفاصل و نقرس بيماري روباه رنگ سياه مو پيمانه اوزان داروها ساهر پيمانه و اوزان داروها يوحنا درمان سردرد نسخه يک چشم  و درمان بيماري هاي آن بيماريهاي گوش قرحه بيني و درمان آنها دندان و هرچه مربوط به دندان است ذبحه وخفگي ها زبان كوچكه و لوزتين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

نرم افزار دایرة المعارف سلامت با طبیعت با اقتباس از مقالات علمی طبیعت درمانی

نرم افزار دایرة المعارف سلامت با طبیعت با اقتباس از مقالات علمی طبیعت درمانی     دراین نرم افزار شما  با شرح فهرست موضوعی عناوین ذیل اشنا خواهید شد و با آگاهی و ارتقاء اطلاعات سلامت تن و روان به سلامت و شادابی خواهید رسید . مواد موثر در گیاهان داروئی، آمینو اسید ها ، پروتئین ها،واژه نامه پزشکی  داروئی و با امکانات جستجو، ویتامین ها ، مواد معدنی ، مکمل های غذائی،مفردات گیاهان داروئی با تصاویر و خواص آنها ،شگفتی های جدید درمانی و تذکرات مفی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان