توصیه به علاقه مندان و محققین طب سنتی

با برداشت ازنسخه معتبر کتاب خطّی قرابادین کبیر عقیلی چاپ سنگی هند

لغتنامه قرابادین کبیر عقیلی خراسانی