راز انواع تب در طب سنتی

تب چيست؟

انواع مختلف حالات تب
تن پذيراي تب
مراحل حالات تب
چگونگي و مراحل بيماري
علائم تب بيمار
سبب هاي طولاني شدن دوران تب
تبهاي روزانه به طور عموم
تشخيص تب هاي روزانه
علائم تب روزانه
درمان تب روزانه به طور كلّي
انواع تب روزانه
تب اندوهي و درمان
تب همي يا اهتمامي
تب فكري
تب خشمناكي و درمان آن
تب روزانه ناشي از بي خوابي
تب خواب و تنبلي
تب شادي
تب ترسيدن
تب خستگي
تب ناشي از پاك سازي
تب ناشي از درد
تب پيامد غش كردن
تب گرسنگي
تب ناشي از تشنگي
تب آوردني هادر بدن
 راه بنداني که سبب تب مي شود؟
تب لتانباني و پرخوارگي
تب ورمي
تب چرک و زبري بدن
تب گرما
تب خشكي از سرما
تب خشكي بدن كه از آب باشد
تب ناشي از شراب نوشي
تب ناشي از تغذيه
عفونت چيست و چگونه پديد مي آيد
تغييرات نبض در حالت تب هاي عفوني
نشاني هاي تب عفوني
تب مليله چيست ؟
تب عفوني حالات گوناگون دارد
نشاني هاي تب هميشگي
همكاري و جدائي تب هاي عفوني
تب نوبه يك اندر ميان
نشاني از روي آورهاي تب
توضيح اصطلاحات ويژه به تب
  درمان تب عفوني به طور كلي
غذاي تبداران عفوني
اسكنجبين

آبجو بدون الکل و حلال تغذيه بيماران  

 سانسور نسخه پزشکی شیخ الرئیس ابوعلی سینا
درمان تب هاي حاد
غذاي بيمارتب هاي حاد
روي آورهاي پيامد تب شديد
تب و لرز شديد
تعريق شديد در حالت تب
خونريزي شديد بيني  بيمار تب دار
تدبير استفراغ شديد در حالت تب
اسهال تبداران
تب و تشنگي
خواب آلودگي تبدار
سر سنگيني تب دار
بي خوابي تبداران و غيرتبداران
احساس درد شكم
زبري و چسبندگي زبان
عطسه متوالي
سردرد در حالت تب
سرفه تبداران
بي اشتهايي تبداران
 زبان باردار
غش كردن تبدار
تنگ نفسي تبدار
افسردگي زياد تبدار
دشواربلعي تبدار
دست و پا سرد شدن تبدار
تب صفرايي به طور كلي
تب سوزان و درمان آن
تب عفوني خوني ودرمان آن
تب بلغمي و مراحل درمان آن
تب غشي خلطي
تب غشي دقي نازک
تب روزانه و تب شبانه
مراحل درمان تب بلغمي
مراحل درمان تب ططرطاوس
تب هاي نوبتي ديگر
تب دِق و مراحل درمان آن
تب دق پيري و مراحل درمان آن
تب هاي وبايي و شبه وبايي
بيماري  آبله
بيماري سرخک
غذا ونسخ آبله يا سرخک
روي آورهاي آبله و درمان آن ها
درمان  اثر قرحه وآبله روي پوست
تب هاي ورمي
تب هاي تركيبي یا شطرالغب

توضیحات : مطالب با اقتباس از نرم افزار جامع قانون در طب آدرس سایت عرضه کننده 

ندای سلامت با طبیعت 

مدیر سایت مهندس سید رحمت الله انصاری

آدرس سایت  : ansari110.com

 

قانون درمان طبیعی ورم و جوش

قانون درمان طبیعی ورم و جوشاز نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و با اقتباس وبرداشت از نرم افزار جامع قانون در طب ابوعلی سینا تهیه گردید و فهرست مطالب آن به شرح ذیل میباشد.

 

 
ورم و جوش گرم مزاج و فاسد
منشاء ورم و جوش
فلغموني؟
درمان فلغموني
حمره و انواعش
درمان حمره
جوش مورچگي
درمان جوش مورچگي
درمان جوش مورچگي گاوَرسي
جوش اخگري و آتش پارسي
درمان جوش اخگري و آتش پارسي
تاول و حبابي
درمان تاول حبابي
جوش شري كهير
درمان شري
خوره و فاسد شدن اندام
درمان خوره و فاسد شدن اندام
طاعون يعني چه ؟
درمان طاعون
ورمهاي حاد غده اي
خراج گرم
نشاني از پختگي خراج
خراج ناپيدا
پختگي ورم ناپيدا
نشان از تَرَكيدن
درمان خراج پديدار
رسانيدن ورم خراج
خراج بعد از رسيدن
تركاننده‌هاي خراج
خراجهاي دروني
دملها ؟
درمان دمل
توثه يا توت
درمان توثه
ورم سرد و امثال آن
ورم بلغمي
ورم سودايي
ورم بادي يا ورم هيجاني
ورم بلغمي سست
درمان ورم بلغمي سست
ورم سلع
درمان سلع
  ورم غده اي
درمان ورم غده اي
جوش هاي غده اي
 درمان ورم فوجِثلا
ورم خنازير
درمان خنازير
ورم سخت سقيروس
سبب پيدايش ورم سقيروس چيست ؟
درمان سقيروس
سخت شدن مفاصل
ميخچه ؟
درمان ميخچه
ورم سرطاني
ورم سرطان و ورم سقيروس
انواع ورم سرطاني
چرا اين نوع از ورم را سرطان ناميده اند
درمان ورم سرطان
ورم بادي و باد كردگي ماهيچه
درمان ورم بادي و باد كردگي
كرم مدينه
درمان كرم مدينه اي
جذام چيست و سبب آن كدام است؟
نشاني هاي  جذام
  درمان جذام

 

توضیحات : مطالب با اقتباس از نرم افزار جامع قانون در طب آدرس سایت عرضه کننده 

 

 

 

ندای سلامت با طبیعت 

 

 

 

مدیر سایت مهندس سید رحمت الله انصاری

ansari110.com

 

 

از نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و با اقتباس وبرداشت از نرم افزار جامع قانون در طب ابوعلی سینا تهیه گردید و فهرست مطالب آن به شرح ذیل میباشد.

بحران چيست ؟

نشانيهاي بحران به طور عموم
 نشاني هاي عمومي و خصوصي بحران
نشانيهاي بحران همراه عرق كردن
نشانيهاي بحران ادراري
نشانيهاي بحران مدفوعي
بحران از راه زِهدان
بحران از راه خونريزي رگ هاي مقعد
بحران انتقالي
نشانيهاي بحران خراجي
شرح احوال خراج بحراني
تشنج از اثر بحران
لرزش تب بحراني
نشانيهاي بحران خوب
گزارش از بحران بد
نتايج بحران بد
نشانيها و نتايج پختگي ماده بيماري
نشانيهاي به طور عام
نشانيهاي خوب
نشانيهاي بد
نشاني از سيما و رنگ بيمار
نشانيها از سردرد
نشان از حواسّ بيمار
نشانيها از چشم
نشانيها از بيني
نشانيها از گوش
نشاني از دندان و دهان
نشاني از زبان و اطراف آن
نشاني از گلو و مري
نشانيهاي حاصل از معده و دهانه معده
نشانيهاي موجود ازتنفس بيمار
نشاني از رگها
نشانيها از  سستي بدن بيمار
دراز كشيدن بيمار
نشانيها از پوست
نشاني از شكم و اطراف آن
نشاني از مقعد
نشاني از ذكر و بيضه
نشاني از زِهدان
نشان از دست و پا
نشاني از خواب و بيداري
نشان از كار دست
نشان از احساس درد
نشان از صدا و خاموشي
نشان از هوش
نشان از حركات
نشاني از اوهام
نشاني از خميازه
نشاني از رو يا
نشان از اشتها و تشنگي
نشان از يرقان
نشان از ورمها
نشان از شكل جوشها
نشان از لرزش تب
نشاني از تخليه
نشان از عرق
اندامان عرق زا
اوقات عرق كردن
نشاني جستن از عرق
نشانيها از نبض
نشاني از خونريزي بيني
نشان از چگونگي خونريزي بيني
نشان از عطسه
نشان جستن از مدفوع
نشان از رنگ مدفوع
نتيجه گيري از قَي
نشان از رنگ قَي كرده
نشان از ادرار
ادرارازحيث چندي
ادرار كم مايه
تيره رنگي وپرمايگي ادرار
ادرار سفيد در بيماريهاي حاد
ادرار سياه در تبهاي شديد
ادرار سرخ
ته نشين ادرار
نشاني از ادرار به طور عام
عمل ادرار كردن
ادرار بد و ناپسند
نشان از بيماريها به طور كلّي
نشان از طولاني شدن بيماري
نشان از بحران و غير بحران
برگشتن بيماري
نشان از برگشتن بيماري
سببهاي مرگ
مرگ در اثناي حالات تب
مرگ بدون بحران
تازه از بيماري برخواستگان
دستورالعمل براي نوشفايافته
رژيم غذايي نوشفايافته
حركتهاي بيماري
شروع بيماري و برآورد روز بحران
سر وقتهاي بحران
روزهاي بحران نسبت به يكديگر
روزهاي ميانگين در بحران
روزهاي بحراني وسط
روزهاي خوب و بد براي بحران
روزهايي كه اصلاً بحراني نيستند
روزهاي آژير بحران
شناسايي بحران نامعلوم
روز بحران و نوع بيماري

توضیحات : مطالب با اقتباس از نرم افزار جامع قانون در طب آدرس سایت عرضه کننده 

قانون ترمیم زخم و سوختگی

قانون ترمیم زخم و سوختگی

 

قانون ترمیم زخم و سوختگی از نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و با اقتباس وبرداشت از نرم افزار جامع قانون در طب ابوعلی سینا تهیه گردید و فهرست مطالب آن به شرح ذیل میباشد.

 

 

 

ساختار و محتوای قانون 

 

این کتاب عظیم بیش از یک‌میلیون کلمه دارد و شامل پنج بخش (کتاب) است که هریک به چند «فن»، «تعلیم»، «جمله» و «فصل» تقسیم می‌شود. پنج بخش کتاب عبارت است از: کلیات طب، ادویهٔ مفرده، امراض مخصوص اعضاء، امراض عمومی بدن، و ادویهٔ مرکبه.
 بوعلی در کتابِ یادشده سعی بلیغی در تعریف الفاظ طبی به‌گونه‌ای منطقی کرده و در تقسیم موضوعات و شرح مطالب نیز از روشی منطقی پیروی کرده‌است. قانون را باید ترکیبی علمی از تجارب بالینیِ بوعلی، آثار و تعالیم جالینوس و بقراط و ارسطو و نوشته‌های پزشکان ایرانی و مسلمان پیش از خود، چون رازی، ابن ربن طبری و ابوسهل مسیحی دانست.

 

کتاب قانون را بزرگترین سند پزشکیِ جالینوسی می‌دانند، ولی مسائل نظریِ ارسطویی بر این اثر ارزشمند مسلط است. بوعلی در تشریح به ارسطو استناد می‌کرد. وی مبانی کلی طب را برپایهٔ آرای جالینوس، و داروگیاه‌شناسی‌اش را بر اساس نوشته‌های دیوسکوریدس (داروگیاه‌شناس نامدار یونانی در قرن نخست میلادی) توضیح داده‌است.

 

بوعلی به طب نظری و عملی نظر داشته‌است. وی در آثار طبیِ خود و به‌ویژه در قانون، تعالیم عملی و بالینی را در قالب تعریف‌های نظری و علمی بیان کرده‌است. مشاهدات بالینیِ قانون را می‌توان با مفاهیم تجربیِ بالینیِ الحاوی مقایسه کرد. ابن سینا، رازی را شایستهٔ نام پزشک و حکیم نمی‌دانست، اما عملاً بسیاری از روش‌های درمان و کار تجربی خود را از الحاوی رازی آموخته‌بود.

 

بوعلی در شرح داروهای مفرد و قراباذین، نخست ماهیتشان را ذکر می‌کند و بعد نوع عالی و دانیِ آن را شرح می‌دهد. اکثر داروهای ذکرشده از داروهای گیاهی یا حیوانی است. او از مواد معدنی و ترکیبات شیمیایی نیز در داروسازی استفاده می‌کرده‌است؛ ازجمله طلا، سرب، نقره، سفیداب، گوگرد، ‍‍زرنیخ، لاجورد، و زنگار.

 

ابن سینا، ضمن توصیف کارکرد این مواد، اطلاعات جالبی نیز دربارهٔ شیمی غیرآلی بیان کرده‌است. در کتاب اولِ قانون، برخی اطلاعات دربارهٔ طرز آزمایش مواد دقیقاً آمده‌است؛ ازجمله شرح تصفیهٔ آب هنگام مسافرت.

 

بوعلی سینا در قانون به نکات خاصی اشاره می‌کند که پیش و حتی پس از آن دوره، به آنها توجه چندانی نمی‌شده‌است.

 

 

 

ندای سلامت با طبیعت

 

مهندس سید رحمت الله انصاری

 

 ansari110.com

 

 

تشریح ودرمان بیماری های مری و معده دارای 153موضوع مفید  برای تشریح و شناخت بیماری ها و نسخ و داروها درمان و بهداشت و پیشگیری  است.

فهرست مطالب این اپلیکیشن شامل موضوعات ذیل است

تشریح مري و معده 

اين يكپارچگي و اين راه پيمايي طولاني براي چيست ؟
دفع كننده معده
دفع كردن چه عملياتي دارد؟
هضم چگونه صورت مي گيرد؟ 
چرا كبد برطرف چپ سوارنشده ؟
چرا كبد و طحال دو تائي بر معده سوار نشده اند؟
چرا به جاي كبد ، طحال سوار معده نشده ؟
  طحال چيست ؟
ثرب چيست ؟
پرده نازك صفاق  از كجا آمده است ؟
صفاق خارجي كه منظور مراق است چكاره است ؟ 
  انواع سوء مزاج های مري چیست ؟
قورت دادن چیست ؟
بلعيدن چگونه انجام مي شود؟
دشواري بلعيدن از گدار تنگ
دشواری بلعیدن از مری 
علت دشواری بلعیدن غیر از مری
نشاني های تنگ شدن رهگذربلعيدن
درمان دشواری بلعیدن 
ورم هاي مري 
نشاني ورم هاي مري 
درمان ورم هاي مري
جهيدن خون از مري
قرحه یا دمل چركين  در مري
   درمان قرحه مري
در خصوص علامت هاي مزاج هاي معده طبيعي
درمان بيماري هاي معده به طور كلّي
  داروي درمان مزاج سرد رطوبي معده
درمان سوء مزاج سرد و تر معده
   درمان سوء مزاج گرم معده 
سوء مزاج ساده شانزده گانه
خلط كجايي وعامل آن از کجاست است ؟
ماده صفرايي معده
خلط خونی معده
كدام خلط اكثريت دارد؟
سایر بیماریهای معده 
چگونه بر حال معده آگاهي يا بيم ؟
 حالت  معده از خوراك
حالت معده از مدفوع   
حالت معده از صداي شكم  
حالت معده از سكسكه 
حالت معده از تشنگي
حالت معده ازدهان و زبان
حالت معده از هضم
احساس درد و آزار در معده
 اشتهاي خوردني و نوشيدني
حال معده از  دهان 
حال معده از قي : 
رنگ رخسار و پوست
قرقر شكم  
حالت معده از آب دهان
حالت معده  از آروغ
بيماري اشتراكي
  درمان سوء مزاج گرم معده 
نشاني هاي سوء مزاج سرد معده
  نشاني هاي سوء مزاج خشك معده
نشاني هاي سوء مزاج تر معده
ماده همراه سوء مزاج معده
شناسايي نوع  ماده سوء مزاج معده
آسيب سوء مزاج بر معده
راه بندان معده و طحال
راه بندان معده و روده ها
راه بندان معده و مغز
درمان بيماري هاي معده به طور كلي
  داروي درمان مزاج سرد رطوبي معده
درمان سوء مزاج سرد و تر معده
   درمان سوء مزاج گرم معده
درمان سوء مزاج سرد معده
درمان سوء مزاج تر معده
درمان سوء مزاج سرد و خشك معده 
درمان سوء مزاج گرم و خشك معده
  درمان سوء مزاج گرم و تر معده
  نشاني هاي سوء مزاج معده ماده خلط
داروهايي كه سرد مزاجند
داروهاي مزاج سرد معده
  قي آورها ی خلط
داروهاي یک پارچه كننده خلط
درمان خلط معده از نوع بلغم ترشيده
درمان خلط معده سودايي
درمان راه بندان معده ، طحال ،كبد
  درمان معده حساس
سازگارها با معده
ناسازگارها با معده و روده
داروهاي سازگار با معده
  درد معده علل درد معده 
نشاني هاي سبب درد معده
   درمان سوء مزاج گرم معده
  ناتواني معده 
ناتواني كجاي معده؟
علامات بيماري عدم هضم خوراك
درمان عدم هضم
   اشتهاي خوراك 
  نشاني ها ی بي اشتهايي     
درمان  بی اشتهائی
داروهاي اشتهابرانگيز
  اشتهاي  تباه
درمان اشتهای تباه
  اشتهاي سگانه و گاوی
نشاني ها ی اشتهاي سگانه
  درمان اشتهاي سگي
   گرسنگي گاوي
  درﻣﺎن ﺳﻮء ﻣﺰاج ﺧﺸﻚ ﻣﻌﺪه
درمان غش از گرسنگي
تشنگي غیر طبیعی
نشاني ها ی تشنگي
درمان تشنگي غيرعادي
 اختلالات دستگاه گوارش
تباهي هضم 
فسادخوراك در معده
 سبب هاي ناتو اني معده در هضم خوراك:  
درمان ناتوا ني نيروي هاضمه
     نشاني هاي ناتواني معده در هضم غذا 
  نشاني هاي تباهي در هضم
درمان هضم تباه 
كندي و شتاب در پايين آمدن خوراك از معده  
  نشاني هاي تباهي در هضم
درمان هضم تباه
  درمان پايين آمدن کند خوراک از معده
سفتي و سختي معده
آروغ برانگيز 
ورم گرم در معده
نشاني ها  ورم گرم در معده
درمان   ورم گرم در معده
ورم سرد بلغمي در معده 
  نشاني هاي ورم سرد بلغمي در معده
  درمان ورم سرد بلغمي در معده
ورم سخت و غليظ در معده
نشاني ورم سخت در معده  
درمان ورم سخت در معده 
دمل در معده
قرحه معده
  درمان جوش هاي معده 
حالات معده باد شكم
نشاني هاي حالات مختلف باد شكم
  درمان باد شكم
حالات معده قرقر شكم
لغزندگي و صافي معده
قي ، تهوع ناآرامي معده 
  دل بهم آمدن، غثيان چيست ؟ 
قي كردن هاي بهره رسان
ناتوان شدن معده از چيست ؟ 
   نشاني هايي كه هشدار دهند قي كردن
   حالات قي
استفراغ خوني 
نشاني ها استفراغ خونی
درمان قي به طور عموم
در درمان دل بهم آمدن
درمان استفراغ خوني 
اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻧﺎآراﻣﻲ ﻣﻌﺪه
  ﺑﻨﺪآﻣﺪن ﺧﻮن در ﻣﻌﺪه و رو ده
    ﺳﻜﺴﻜﻪ ﭼﻴﺴﺖ ؟
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺮاق و ﺳﺮدﻧﺪه ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻜﻢ

این نرم افزار

مراجع:

با برداشت مطالب کامل و جامع کتب قانون در طب سینا

ندای سلامت با طبیعت

مهندس سید رحمت الله انصاری

ansari110.com