مجموعه اپلیکیشن های قرابادین کبیر (داروسازی ) عقیلی خراسانی

توصیه به علاقه مندان و محققین طب سنتی

با برداشت ازنسخه معتبر کتاب خطّی قرابادین کبیر عقیلی چاپ سنگی هند

لغتنامه قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

کتاب اطلس یکصدو سه نوع گیاه داروپی

 اطلس گیاهان داروئی

کتاب درمان طبیعی بیماری کبد

کتاب درمان طبیعی بیماری قلب

کتاب درمان طبیعی بیماری کلیه