ندای سلامت با طبیعت

تحقیقات و فنآوری طب سنتی

اپلیکیشن رایگان کتاب جامع تحفه حکیم مومن اپلیکیشن رایگان واژه نامه مفردات طب سنتی ندای سلامت با طبیعت نرم افزارهای طب سنتی برای گوشی قرابادین یا دروسازی طبیعی

اطلاعیه فروشگاه

قابل توجه دوستداران طب سنتی ، سایت ندای سلامت با طبیعت در جهت گسترش فرهنگ طب سنتی و بالا بردن آگاهی عمومی نرم افزارهای مرتبط این دانش مفید راتقدیم میدارد تلفن همراه پشتیبانی نصب نرم افزار: 09123382295 تلگرام پشتیبانی بعداز نصب نرم افزار:https://telegram.me/nedayesa مهندس سید رحمت الله انصاری

بخش صنعت دواها و داروهای طبیعی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش صنعت دواها و داروهای طبیعی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی    بخش انواع  دواها و داروهای طبیعی و در مورد دستورات ساخت دواها  معدنی و حیوانی وخواص  داروئی انواع آنها از کتاب قرابادین عقیلی استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد    قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری دا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بخش دستورات طب سنتی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش دستورات طب سنتی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش دستورات طب سنتی  و در مورد دستورات ساخت انواع عملیات آماده سازی ترکیبات مواد اولیه حیوانی گیاهی و معندنی برای تهیه یک داروی مرکب و ترکیبی طبیعی   قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیمار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بخش بخورات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش بخورات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش بخورات و در مورد دستورات ساخت بخورات معدنی و حیوانی وخواص  داروئی انواع بادزهر از کتاب قرابادین عقیلی استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد   قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بخش بادزهر قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش بادزهر قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش بادزهر و در مورد دستورات ساخت بادزهر معدنی و حیوانی وخواص  داروئی انواع بادزهر از کتاب قرابادین عقیلی استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد   قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بخش نسخ ایارج قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش نسخ ایارج قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش نسخ ایارج در مورد دستورات ساخت ایارج وخواص  داروئی انواع نسخ ایارج از کتاب استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد   قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیمار را معالجه نماید. ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بخش عطریات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش عطریات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش عطریات در مورد دستورات ساخت انواع عطروخواص  داروئی آن   از کتاب استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد   قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیمار را معالجه نماید. البته اگر یک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بخش اطریفلات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش اطریفلات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش و در مورد دستورات ساخت اطریفل وخواص  داروئی انواع اطریفلات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی از کتاب استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد   قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیمار را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بخش عرقیات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش عرقیات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش عرقیات و در مورد دستورات ساخت عرقیات وخواص  داروئی انواع عرق از کتاب قرابادین عقیلی استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد   قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیمار را معالجه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بخش انوش داروی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش انوش داروی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش انوش دارو در مورد دستورات ساخت نسخ انوش دارو برای تقویت اعضای رئیسه بدن قرابادین کبیر عقیلی خراسانی   از کتاب استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد   قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک دار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بخش اغالی و بنادق قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش اغالی و بنادق قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش اغالی و بنادق در مورد دستورات ساخت نسخ مجاری ادرار و بیماری زنان قرابادین کبیر عقیلی خراسانی از کتاب استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد   قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیمار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بخش انکباب قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش انکباب قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش انکبااب یا بخورات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی از کتاب استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد   قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیمار را معالجه نماید. البته اگر یک داروی تکی پیدا شود ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بخش امراض قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش امراض قرابادین کبیر عقیلی خراسانی بخش امراض قرابادین کبیر عقیلی خراسانی از کتاب استخراج و در دسترس دانش پژوهان طب سنتی قرار میگیرد   قرابادین  یا داروسازی یکی از مباحث اصلی در پزشکی سنتی است. لزوم داروسازی زمانی بیشتر احساس می‌شود، که داروی تکی نتواند بیماری را معالجه نماید، یا شخصی چند بیماری داشته باشد. در این صورت ممکن است یک داروی ساده نتواند بیمار را معالجه نماید. البته اگر یک داروی تکی پیدا شود که به تمامی ن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

بخش افیونات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش افیونات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی قرابادین افیون عقیلی خراسانی کتاب خطّی قرابادین کبیر در سال 1249ق، در هند با تصحیح مولوی محمدسلیمان هروی  با حروف سربی منتشر شده است این چاپ از حیث دقت و درستی الفاظ نسبت به چاپ‌های سنگی دیگر درست‌تر و حائز اهمیت‌تر است .اکنون با اهتمام وتلاش و توکل به خداوند قادر  نسخه خطّی قرابادین افیون عقیلی خراسانی   مقاله حاضر با برداشت از نسخه معتبر و اصل خطّی قرابادین ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

بخش آبزنات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش آبزنات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی  دستورابزنات   آبزناب یا ابزنات در طب قدیم برای انواع بیماری های پوستی و مفاصل و غیره استفاده میشوددر ذیل فهرست ترکیبات داروئی از بخش مرکبات نرم افزار قرابادین کبیر استخراج گردید . دستورابزنات ابزن رطبابزن حشایشابزن حشایش دوابزن حشایش حارهابزن مالیخولیاابزن مفاصلابزن مرطبابزن قلمیابزن یبسیابزن نافع رعشهابزن تمدد وکزاز ابزن نافع خدر ابزن نافع کزازو تمدد امتلائیابز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(1):