ندای سلامت با طبیعت

کتاب خطّی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

اپلیکیشن رایگان کتاب جامع تحفه حکیم مومن اپلیکیشن رایگان واژه نامه مفردات طب سنتی قرابادین کبیر ندای سلامت با طبیعت نرم افزارهای طب سنتی برای گوشی قرابادین یا دروسازی طبیعی

اطلاعیه فروشگاه

جهت سهولت استفاده داروسازان طب سنتی ................................................................................................................................... .. از کتاب مرجع خطّی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی ......................................................................................................... .................... .... دسته بندی فهرست گذاری مطالب در مجموعه مقالات بصورت پی دی اف انجام شد استفاده این مقالات را به پژوهشگران و محققین داروساز توصیه میکنیم ............................................................................................................ ................... ... ندای سلامت با طبیعت ..................................................................................................... .............................................................................. مهندس سید رحمت الله انصاری ............................................................................................................................................... همراه : 09123382295

بخش ذرورات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش ذرورات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی ذرور ذرور. [ ذَ ] (معرب ، اِ) معرّب از داروی فارسی . دوای خشک سوده یا کوفته پراکندنی و پاشیدنی در چشم و قروح و جراحات . سوده های خشک ادویه که برای قطع رطوبات بر ریش و خستگی پراکنند یا در چشم کنند. ذریرة. ج ، ذرورات . || نوعی بوی خوش یعنی عطر. ذریرة. ج ، اَذِرّة. داود انطاکی در تذکره گوید: هر دارو که سحق کنند برای قطع رطوبات و خون و اصلاح خستگیها بشرط آنکه با مایع و روانی نیامیزد. و در دا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش زرعونی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش زرعونی قرابادین کبیر عقیلی خراسانی ناتواني جنسي از ديدگاه طب رايج: ناتواني جنسي در مردان به فقدان نعـوظ يـا نعـوظ نـاقص وكوتاه كه شخص نتواند عمل مقاربت را تا حد اقناع ادامه دهد گفته ميشود. در فرآيند نعوظ، تحريك جنسي باعث شل شدن عضلات صاف كورپوس كاورنوزوم وعروق آلت شده وجريان خون آلت افزايش مييابد. ختلالات نعوظ ميتواند علل عروقي، نوروژنيك، خلقتي، غددي و يا روحـي روانـي داشـته باشد. اختلالات روحي رواني ميتواند عمـومي(Generalized( و ي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

بخش زراقات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

بخش زراقات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی زراقة. [ زَرْ را ق َ ] (ع اِ) آب دزدک و آلتی که بدان مایعی راکه در جوف وی داخل کرده اند به قوت دفع می کند. (ناظم الاطباء). آب انداز. (مهذب الاسماء). منضحة. نضاحة. (تاج العروس ). آبدزدک و آن آلتی است که بدان دواء زرق کنند در اهلیل بادبر و امثال آن. (از بحر الجواهر، یادداشت بخط مرحوم دهخدا). انبوبه که بقدر تجویف آن عمودی در آن کنند که با کشیدن قسمتی از آن عمود در انبوبه آب بیرون جهد. سرنگ .آب دزدک. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

نسخ اضمده قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ اضمده قرابادین کبیر عقیلی خراسانی دارو که بر جراحت نهند. ادویه با مایعی درآمیخته که بر عضوی نهند. دواهای زفت که محتاج به بستن است برخلاف طلاء. دارویی که به آب یا بچیزی رقیق دیگر سرشته بر اندامی پهن کنند، وآن را بهندی لیپ گویند. (غیاث ). عبارت از چیزی چند غلیظ باشد که بر چیزی بمالند و بر اعضا نهند و ببندند. (اختیارات بدیعی ). به اصطلاح اطباء، ادویه ٔ مطبوخ یا مایع است که قوام آن غلیظ باشد و بر عضو گذارند ودر قرابادین بتفصیل ذکر یاف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

نسخ تریاقات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی

نسخ  تریاقات قرابادین کبیر عقیلی خراسانی ﺗﺮﻳﺎق و ﭘﺎدزﻫﺮ دارویی را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ تندرستی و ﻧﻴﺮوی روح را ﻧﮕﻪ می‌دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻳﺎن ﺳﻢ را از ﺧﻮد دﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮔﻮ اﻳﻦﻛﻪ ﭘﺎدزﻫﺮ ﻣﺼﻨﻮعی را ﺗﺮﻳﺎق میﻧﺎﻣﻨﺪ و واژه ﭘﺎدزﻫﺮ ﺑﻪ داروﻫﺎی ﭘﺎدزﻫﺮی ﺳﺎده اﻃﻼق میﺷﻮد ﻛﻪ   طبیعی و ﻏﻴﺮصنعتی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺒﺎﺗﻴﺎت، شایستگی اﺳﻢ ﺗﺮﻳﺎق را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو اﺳﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ . تریاق معرب تریاک فارسی و بقولی معرب لف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(17):